Załóż z nami działalność gospodarczą

Kto może skorzystać z małego ZUS Plus?

Rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej to proces pełen wyzwań, zwłaszcza w pierwszych latach działania. W odpowiedzi na te trudności, polski rząd wprowadził program Mały ZUS Plus, mający na celu wsparcie małych przedsiębiorstw przez znaczące obniżenie obciążeń składkowych. Ten artykuł ma za zadanie dokładnie wyjaśnić, czym jest Mały ZUS Plus, kto może z niego skorzystać oraz jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o ten rodzaj ulgi.

Czym jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus, program uruchomiony w lutym 2020 roku, jest rozszerzeniem i ulepszeniem wcześniejszej inicjatywy zwanej małym ZUS-em. Jego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorców, którzy prowadzą mniejszą działalność gospodarczą, poprzez umożliwienie im płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Program ten został zaprojektowany tak, aby pomóc właścicielom firm w zmniejszeniu ich obciążeń finansowych w kluczowych, wczesnych etapach ich działalności.

Zasady funkcjonowania programu

W ramach Małego ZUS Plus, przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają ustalonego limitu, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru. Ta podstawa jest zależna od osiąganego dochodu i nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Dzięki temu, przedsiębiorcy płacą składki proporcjonalne do swoich realnych dochodów, co jest szczególnie ważne dla tych, których działalność charakteryzuje się nieregularnymi przychodami.

Składki zdrowotne

Choć Mały ZUS Plus oferuje redukcję składek na ubezpieczenia społeczne, ważne jest podkreślenie, że w ramach tego programu nie podlega zmniejszeniu składka zdrowotna. Przedsiębiorcy nadal muszą opłacać jej pełną wysokość, która wraz z wejściem tzw. Polskiego Ładu jest zależna od wybranej formy opodatkowania prowadzonej działalności . Jest to istotny aspekt programu, na który przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę podczas planowania swoich miesięcznych wydatków.

Korzyści dla przedsiębiorców

Korzystanie z Małego ZUS Plus przynosi znaczące korzyści finansowe, szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność lub prowadzą ją na niewielką skalę. Obniżone składki mogą znacząco zmniejszyć bieżące obciążenia finansowe, umożliwiając lepsze zarządzanie kapitałem obrotowym oraz inwestowanie w rozwój firmy. Ponadto, łatwiejsze jest utrzymanie płynności finansowej w miesiącach o niższych przychodach.

 

Biuro Rachunkowe Rzeszów

 

Kto może skorzystać z Małego ZUS Plus?

Program Mały ZUS Plus jest skierowany głównie do jednoosobowych przedsiębiorców oraz wspólników spółek cywilnych, którzy spełniają określone kryteria dochodowe. Podstawowym warunkiem jest osiągnięcie przychodu nieprzekraczającego 120 tys. zł w poprzednim roku podatkowym. To kryterium pozwala na objęcie programem osób, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą lub prowadzą ją na niewielką skalę.

Szczegółowe warunki kwalifikacji

Aby kwalifikować się do Małego ZUS Plus, przedsiębiorca musi również spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;
 • podstawa wymiaru składek musi wynosić nie mniej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie więcej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Kto jest wykluczony z programu?

Program nie obejmuje przedsiębiorców korzystających z innych form ulg, takich jak ulga na start. Ponadto, wykluczeni są również przedsiębiorcy realizujący działalność na rzecz byłego pracodawcy, a także osoby wykonujące wolne zawody, twórcy oraz artyści.

Jak złożyć wniosek o Mały ZUS Plus?

Proces aplikacyjny do programu Mały ZUS Plus jest stosunkowo prosty, jednak wymaga świadomości terminów i procedur. Wnioski o przyznanie ulgi można składać do końca stycznia danego roku – w tym roku było to do 31 stycznia 2024 roku. Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikowali się do programu po tej dacie, mogą składać wnioski przez cały rok, ale muszą pamiętać, że ulga zostanie przyznana dopiero od początku kolejnego roku podatkowego.

Procedura składania wniosku

Wniosek o Mały ZUS Plus należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia spełnienia warunków do korzystania z ulgi. Dokumentacja może być przesłana elektronicznie lub złożona osobiście w odpowiednim oddziale ZUS.

Obliczanie składek w ramach Małego ZUS Plus

W ramach Małego ZUS Plus, wysokość składek na ubezpieczenia społeczne jest obliczana na podstawie dochodu z poprzedniego roku podatkowego. Składki te są znacznie niższe niż standardowe, co daje realne odciążenie finansowe. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że składki zdrowotne należy opłacać w pełnej wysokości.

Przykład obliczania składek

Jeśli roczny dochód przedsiębiorcy wynosił 100 tys. zł, a minimalne wynagrodzenie wynosi 2 600 zł, to minimalna podstawa wymiaru składek to 30% z 2 600 zł, czyli 780 zł miesięcznie. Tymczasem 60% przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi przykładowo 5 000 zł, to 3 000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie opłacał składki od kwoty znajdującej się w przedziale 780 – 3000 zł.

Jeśli rozważasz skorzystanie z opcji Małego ZUS Plus, ale masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości lub chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach programu, zapraszamy do kontaktu z kancelarią OPTYMALNI. Nasz zespół ekspertów jest przygotowany, aby wyjaśnić wszelkie kwestie związane z tym wsparciem oraz oferuje pomoc na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie pozwól, aby niejasności lub brak informacji stały na drodze do optymalizacji Twoich składek. Skontaktuj się z nami już dziś, aby skorzystać z profesjonalnego wsparcia, które pomoże Ci maksymalizować korzyści płynące z dostępnych ulg.

ULGA na start – a obowiązek zapłaty składek ZUS

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami, w tym z koniecznością odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). By nieco ułatwić przedsiębiorcom stawianie pierwszych kroków w biznesie, przygotowano specjalne udogodnienie, zwane „ulgą na start”, zwalniającą z konieczności opłacania składki społecznej ZUS przez okres 6 miesięcy. Projekt z założenia słuszny, natomiast w praktyce interpretacje dotyczące tego rozwiązania nie zawsze były jednoznaczne, co skutkowało pewnymi nieporozumieniami.

Geneza i założenia „ulgi na start”

Ulga na start to rozwiązanie wprowadzone w ramach Konstytucji Biznesu, obowiązujące od 30 kwietnia 2018 roku. Była to odpowiedź na potrzeby osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie (co najmniej 60 miesięcy od zawieszenia lub zakończenia poprzedniej działalności). Rozwiązanie to zwalnia nowych przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek ZUS (z wyjątkiem składki zdrowotnej) przez pierwsze sześć miesięcy działalności. Celem ulgi była zachęta do legalnego prowadzenia biznesu, zmniejszając początkowe koszty związane z opłatami ZUS.

Problem interpretacji przepisów

Chociaż ulga na start miała uprościć życie biznesowe, to z czasem pojawiły się problemy z jej interpretacją. Kontrowersje wokół ulgi na start wynikły przede wszystkim z interpretacji wydanej przez oddział ZUS w Gdańsku, która stwierdzała, że przedsiębiorcy korzystający z tej ulgi, wykonując umowy o dzieło czy zlecenia, powinni być zgłaszani do ubezpieczeń społecznych przez zleceniodawców. Egzegeza ta wywołała niepewność prawną i finansową wśród przedsiębiorców, którzy nie byli pewni, czy i jakie obowiązki spoczywają na nich w kontekście wprowadzonej ulgi.

Ostateczne stanowisko i wyjaśnienia

W odpowiedzi na zamieszanie, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUS wydały wspólne oświadczenie, które zapewniało, że zleceniodawcy nie mają obowiązku opłacania składek za zleceniobiorców korzystających z ulgi na start, o ile umowa była zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ważne jest, że takie oświadczenia nie mają mocy prawnej i do czasu ewentualnej zmiany interpretacji lub przepisów, współpraca z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgi może wiązać się z ryzykiem.

Wnioski i zalecenia dla przedsiębiorców

W obliczu prawnej niepewności, przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą powinni dokładnie analizować obowiązujące przepisy oraz bieżące interpretacje. Warto korzystać z porad podatkowych, prawnych i księgowych, szczególnie w sytuacji, gdy planowana jest współpraca z innymi firmami na zasadach cywilnoprawnych. Dodatkowo, monitorowanie aktualności prawnych i zmian w interpretacjach może uchronić przed nieoczekiwanymi zobowiązaniami finansowymi.

 

Biuro Rachunkowe Rzeszów

 

Ulga na start – kluczowe informacje

Po licznych wyjaśnieniach i doprecyzowaniach przepisów, kwestia „ulgi na start” wydaje się obecnie bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców. Niemniej, dla tych, którzy rozważają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i chcieliby skorzystać z tego udogodnienia, przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego tematu.

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne

Ulga na start pozwala nowym przedsiębiorcom na zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności. Jest to istotne ułatwienie, które pozwala na oszczędność środków na wczesnym etapie biznesu.

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej

Mimo zwolnienia ze składek społecznych, przedsiębiorcy muszą nieprzerwanie opłacać składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od formy opodatkowania, którą wybierze przedsiębiorca.

Procedura zgłoszeniowa

Aby skorzystać z ulgi, należy odpowiednio zarejestrować się w ZUS na formularzu ZUS ZZA, zaznaczając kod 05 40. Oznacza to, że przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym, lecz jest zobowiązany do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie to należy złożyć w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.

Brak nabywania praw do świadczeń

Nieopłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w okresie korzystania z ulgi oznacza, że przedsiębiorca nie nabywa praw do przyszłych świadczeń emerytalnych czy rentowych, a także nie ma prawa do zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Mimo braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorca musi samodzielnie zarejestrować się w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, aby mieć dostęp do opieki medycznej.

Zachęcamy do konsultacji z naszymi specjalistami, którzy pomogą dostosować decyzje biznesowe do obowiązujących przepisów, a także do bieżącego śledzenia zmian legislacyjnych, które mogą wpłynąć na dalsze korzystanie z tej ulgi. Tym sposobem każdy nowy przedsiębiorca może maksymalizować swoje szanse na sukces, jednocześnie minimalizując ryzyko i niepewność związane z początkami działalności.

Od czego zależy wysokość składki ZUS?

Składki ZUS, będące kluczowym elementem systemu ubezpieczeń społecznych, odgrywają nie tylko istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego dla pracowników i ich rodzin, ale także są nieodłączną częścią obowiązków każdego przedsiębiorcy. Ich wysokość, mimo iż może się wydawać skomplikowana, opiera się na jasnych zasadach, których zrozumienie otwiera drogę do efektywniejszego planowania finansowego i dopełniania zobowiązań dotyczących prowadzonej działalności.

Co składa się na składkę ZUS – składowe ubezpieczenia społecznego w Polsce

System ubezpieczeń społecznych w Polsce, zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jest fundamentalnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo ekonomiczne pracowników, przedsiębiorców oraz ich rodzin. Składka ZUS, często postrzegana jako znaczące obciążenie finansowe, w rzeczywistości jest inwestycją w przyszłość, oferującą ochronę w wielu życiowych sytuacjach.

Podstawowe elementy składki ZUS

Składka na ZUS dzieli się na kilka fundamentalnych części, z których każda ma za zadanie zapewnić wsparcie w różnych aspektach życia ubezpieczonego:

 • składka emerytalna – jest to fundament przyszłych świadczeń emerytalnych. Jej celem jest gromadzenie środków, które w przyszłości będą wypłacane jako emerytura;
 • składka rentowa – zapewnia ochronę na wypadek utraty zdolności do pracy. Wsparcie z tego tytułu może przybierać formę renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej w przypadku śmierci ubezpieczonego;
 • składka chorobowa – jest opcjonalna dla przedsiębiorców, lecz oferuje znaczące korzyści. Umożliwia otrzymywanie zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, a także świadczeń z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. Aby uzyskać prawo do tych świadczeń, należy opłacać składkę nieprzerwanie, przez co najmniej 90 dni;
 • składka wypadkowa – chroni w przypadku wypadków przy pracy. Wysokość tej składki jest zmienna i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz historii wypadków w danym miejscu pracy;
 • ubezpieczenie zdrowotne – jest obowiązkowe i gwarantuje dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest kluczowym elementem systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dodatkowo, warto wspomnieć o składkach na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Chociaż nie są one bezpośrednio związane z ochroną zdrowotną czy emerytalną, pełnią ważną rolę w systemie wsparcia społecznego, finansując działania na rzecz zatrudnienia i integracji osób niepełnosprawnych.

 

Biuro Rachunkowe Rzeszów

 

Jak jest wyliczana wysokość składki?

Zrozumienie mechanizmu kalkulacji wysokości składek ubezpieczeniowych jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. System opłat wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje się na pierwszy rzut oka złożony, lecz poznanie jego zasad pozwala na efektywne planowanie kosztów działalności gospodarczej.

Dynamika zmian składek ZUS dla przedsiębiorców

Rozpoczynając od składek ZUS dla przedsiębiorców, należy zaznaczyć, że ich wysokość co roku ulega zmianie. Jest to efekt dostosowywania się do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które ogłasza Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dla przedsiębiorców opłacających pełne składki ZUS, podstawa do ich wyliczenia wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Takie mechanizmy mają na celu dostosowanie obciążeń do bieżącej sytuacji ekonomicznej kraju, co jest szczególnie istotne w czasach dynamicznych zmian.

Preferencyjne składki ZUS i „mały ZUS plus”

Warto również zwrócić uwagę na możliwość opłacania preferencyjnej składki ZUS, która jest dostępna dla przedsiębiorców w określonych warunkach. Tutaj podstawą wymiaru składek jest 30% obowiązującego w danym roku wynagrodzenia minimalnego. Istnieje również możliwość skorzystania z ulgi „mały ZUS plus”, która pozwala na opłacanie składek społecznych uzależnionych od wysokości osiągniętego dochodu, będąc atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców z niskimi przychodami.

Składka zdrowotna – odrębny sposób naliczania

Kwestia składki zdrowotnej również zasługuje na uwagę. Od stycznia 2022 roku zmieniły się zasady jej naliczania, wprowadzając zróżnicowanie w zależności od formy opodatkowania działalności. Składka zdrowotna może być obliczana od dochodu lub przychodu, w zależności od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. To zmiany, które wprowadziły więcej elastyczności i możliwości dostosowania obciążeń do indywidualnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Ulgowe składki dla początkujących przedsiębiorców

Nie można pominąć tematu ulg dla nowych przedsiębiorców. „Ulga na start” umożliwia nowym przedsiębiorcom opłacanie jedynie składki zdrowotnej przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Dzięki takiemu rozwiązaniu można znacznie obniżyć początkowe koszty prowadzenia działalności, co jest istotnym wsparciem w pierwszych miesiącach funkcjonowania na rynku.

Rozliczanie składek ZUS może wydawać się złożone, jednak jest to kluczowy element funkcjonowania każdego przedsiębiorcy. Zrozumienie zasad, na których opiera się wyliczanie wysokości składek, pozwala nie tylko na optymalizację kosztów, ale również na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek związanych z ewentualnymi zaległościami.

Split payment a osobisty rachunek oszczędnościowy przedsiębiorcy

Split Payment, jako jedno z kluczowych mechanizmów, wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatkowego i zwiększenia transparentności transakcji gospodarczych, choć obowiązuje od końca 2019 roku, nadal rodzi wiele nieścisłości. Z jednej strony jest to narzędzie mające przeciwdziałać wyłudzeniom VAT i wprowadzające dodatkowe obowiązki dla niektórych firm, z drugiej – może wspierać efektywność finansową i stabilność działalności gospodarczej, chociażby poprzez generowanie dodatkowych dochodów z tytułu odsetek. Poznajmy jasne i ciemne strony tego rozwiązania.

Czym jest i jak działa mechanizm podzielonej płatności Split Payment?

Mechanizm podzielonej płatności, znany także jako split payment, to zaimplementowany w polskim systemie podatkowym 1 listopada 2019 roku system rozliczeń, który rewolucjonizuje sposób, w jaki przedsiębiorcy dokonują płatności za transakcje biznesowe, szczególnie w kontekście rozliczeń VAT.

Zasada działania tego mechanizmu jest stosunkowo prosta – płatność dokonywana przez nabywcę za towar lub usługę jest rozdzielana na dwie części. Pierwsza część, odpowiadająca wartości netto faktury, trafia na zwykłe konto bankowe sprzedawcy, podczas gdy druga część, odpowiadająca kwocie podatku VAT, przekazywana jest na dedykowane konto VAT.

Konta VAT, będące kluczowym elementem mechanizmu podzielonej płatności, są specjalnie wydzielonymi rachunkami bankowymi, na które przedsiębiorcy mogą wpłacać środki przeznaczone wyłącznie na pokrycie zobowiązań podatkowych. Środki te mogą być wykorzystane do zapłaty VAT należnego państwu, zakupów u kontrahentów, a także innych obowiązkowych płatności, takich jak CIT, akcyza czy składki ZUS. Zabezpiecza to środki przed ewentualnymi zajęciami, a także ułatwia zarządzanie finansami firmy w kontekście zobowiązań podatkowych.

Split payment – dla kogo obowiązkowy?

Mechanizm podzielonej płatności pierwotnie był opcją wyłącznie dobrowolną, natomiast zmiany w przepisach dokonane w 2019 roku, przekształciły ją w narzędzie o nieco szerszym zasięgu i określonych warunkach obowiązkowego stosowania.

Mechanizm podzielonej płatności musi być stosowany, gdy transakcja spełnia trzy podstawowe kryteria:

 • split payment dotyczy sytuacji, w których zarówno sprzedający, jak i kupujący są podmiotami gospodarczymi;
 • wartość transakcji przekracza próg 15 000 zł brutto;
 • kluczowym elementem, który aktywuje obowiązek stosowania tego mechanizmu, jest obecność na fakturze VAT co najmniej jednego towaru lub usługi z tzw. listy „wrażliwych”, na której znajdują się pozycje szczególnie narażone na nadużycia podatkowe – m.in. paliwa, stal, komputery, telefony komórkowe, usługi budowlane (towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT).

Niezależnie od wielkości i formy prawnej, każda firma dokonująca transakcji spełniających wyżej wymienione warunki, musi stosować mechanizm podzielonej płatności. Dotyczy to również firm, które nie są zarejestrowanymi płatnikami VAT, ale dokonują zakupów z fakturą VAT.

 

Biuro Rachunkowe Rzeszów

 

Jak zrobić przelew z mechanizmem podzielonej płatności?

Mechanizm podzielonej płatności, mimo że może wydawać się skomplikowany na pierwszy rzut oka, w praktyce jest rozwiązaniem przyjaznym dla użytkownika i nie różni się znacząco od tradycyjnego przelewu bankowego. Główna różnica polega na podziale płatności na dwie części: kwotę netto faktury, która trafia bezpośrednio na rachunek firmowy sprzedawcy, oraz kwotę podatku VAT, która jest przekazywana na dedykowane konto VAT.

Realizacja płatności w systemie split payment wymaga od użytkowników kilku prostych kroków. Przede wszystkim, obie strony transakcji muszą posiadać aktywne rachunki bankowe z funkcją VAT, co jest fundamentem możliwości skorzystania z tego mechanizmu. Następnie, podczas inicjowania przelewu, wybierana jest opcja płatności podzielonej. W odpowiednich polach formularza należy wskazać kwotę netto oraz kwotę VAT wynikającą z faktury, a także podać numer NIP sprzedawcy oraz numer faktury, co stanowi dodatkowy element zabezpieczający i identyfikujący transakcję.

Warto podkreślić, że banki oferują swoim klientom coraz bardziej intuicyjne i zautomatyzowane narzędzia, które znacznie upraszczają cały proces. Po zatwierdzeniu przelewu, środki z subkonta VAT kupującego są automatycznie przekazywane na konto VAT sprzedawcy, a kwota netto jest przesyłana na jego konto firmowe. Co istotne, system jest na tyle elastyczny, że w przypadku niedostatecznych środków na subkoncie VAT, bank ma możliwość uzupełnienia brakującej kwoty z rachunku głównego kupującego, zapewniając płynność i ciągłość transakcji.

Korzyści płynące ze stosowania split payment

Mechanizm podzielonej płatności, wprowadzając rozdzielenie płatności na kwotę netto i VAT pomiędzy dwa różne konta, nie tylko ułatwia przedsiębiorcom zarządzanie środkami przeznaczonymi na podatek, ale również minimalizuje ryzyko niezamierzonego uczestnictwa w nielegalnych schematach podatkowych. To, co początkowo mogło wydawać się kolejnym obciążeniem administracyjnym, szybko ujawniło swoje liczne zalety.

Poprzez oddzielenie kwoty podatku od wartości netto transakcji i automatyczne przekierowanie jej na specjalne konto VAT,  split payment zapewnia większą przejrzystość finansową i zdecydowanie zmniejsza ryzyko błędów podatkowych. Dla przedsiębiorców, stanowi narzędzie zabezpieczające, chroniące przed nieświadomym uczestnictwem w nielegalnych schematach podatkowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącej liczby prób oszustw VAT i potrzeby ochrony uczciwych przedsiębiorców. Dodatkowo, mechanizm ten oferuje firmom lepszą kontrolę nad płynnością finansową, umożliwiając precyzyjne planowanie wydatków związanych z VAT, co w efekcie przekłada się na stabilniejsze zarządzanie finansami.

Z perspektywy administracji podatkowej, mechanizm ten jest potężnym narzędziem do walki z luką VAT, pozwalającym na skuteczniejsze śledzenie i kontrolę płatności podatkowych. Dzięki temu zwiększa się stopień zgodności podatkowej, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie wpływów do budżetu państwa oraz wspiera działania mające na celu utrzymanie sprawiedliwości podatkowej.

W obliczu przedstawionych argumentów, split payment jawi się jako dwojakie narzędzie – z jednej strony, wprowadza dodatkowe wymogi administracyjne i początkowe wyzwania dla przedsiębiorstw, z drugiej – oferuje istotne korzyści w postaci zwiększonej transparentności finansowej oraz ochrony przed udziałem w oszustwach podatkowych. Mimo początkowych trudności z adaptacją, system ten wydaje się krokiem w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego, zapewniając jednocześnie przedsiębiorcom narzędzia do lepszego zarządzania środkami przeznaczonymi na podatki.

Firma bez ZUS – zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy

Założenie własnej firmy to krok, który wiąże się z wieloma wyzwaniami oraz niepewnością, zwłaszcza w początkowym okresie jej działalności. W tym czasie, każda forma wsparcia może być dla przedsiębiorcy kluczowa, pomagając mu nie tylko przetrwać najtrudniejsze momenty, ale również zbudować solidne fundamenty dla przyszłego rozwoju. Jedną z form takiego wsparcia jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS przez pierwsze pół roku działalności gospodarczej, tzw. ULGA NA START. Dowiedźmy się o niej więcej.

Ulga na start – na czym polega?

Ulga na start to strategiczne narzędzie wspierające nowych przedsiębiorców w pierwszych etapach prowadzenia działalności gospodarczej. Zostało wprowadzona w ramach ustawy Prawo przedsiębiorców, aby ułatwić początki na rynku gospodarczym, poprzez zmniejszenie pewnych obciążeń finansowych. Kluczowym elementem ulgi na start jest tymczasowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres sześciu pierwszych miesięcy funkcjonowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzięki niej, środki, które normalnie zostałyby przeznaczone na pokrycie tych kosztów, mogą zostać zainwestowane w inne aspekty biznesu, takie jak marketing czy rozwój zaplecza.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Ulga na start stanowi cenną opcję dla osób, które są gotowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, ale również dla tych, którzy po przerwie pragną powrócić do roli przedsiębiorcy. Kluczem do skorzystania z tej formy wsparcia jest spełnienie określonych kryteriów.

Pierwsza działalność? A może powrót po przerwie?

Ulga na start jest dostępna zarówno dla osób zakładających firmę po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy decydują się na ponowne otwarcie działalności gospodarczej. Kluczowym warunkiem jest tutaj kwestia czasu – jeśli jesteś przedsiębiorcą powracającym, musisz mieć świadomość, że od momentu zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej firmy do dnia rozpoczęcia nowej działalności musi upłynąć co najmniej 60 miesięcy (5 lat). Okres ten stanowi nie tylko szansę na przemyślenie nowych strategii biznesowych, ale także jest wymogiem formalnym do skorzystania z ulgi.

Praca na własny rachunek

Kolejnym elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest forma prowadzenia działalności. Ulga na start jest skonstruowana z myślą o osobach planujących pracę na własny rachunek. Oznacza to możliwość skorzystania z niej przez osoby zakładające jednoosobową działalność gospodarczą, jak również przez wspólników spółek cywilnych.

Unikanie konfliktu interesów

Ważnym aspektem, o którym nie można zapomnieć, jest zakaz prowadzenia działalności na rzecz byłego pracodawcy. Aby skorzystać z ulgi, nie można planować wykonywania zleceń dla firmy, w której byłeś zatrudniony w roku bieżącym lub poprzednim, jeśli zakres obowiązków pokrywa się z planowaną działalnością. Warunek ten ma na celu zapobieganie sytuacjom konfliktu interesów i uniknięcia sytuacji, w których ulga na start mogłaby być wykorzystywana do obejścia przepisów o zatrudnieniu.

 

Biuro Rachunkowe Rzeszów

 

Z jakich składek ZUS zwalnia ulga na start?

W ramach ulgi na start, przedsiębiorcy są zwolnieni z następujących składek ZUS:

 • składki na ubezpieczenia społeczne – obejmuje to ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe;
 • składki na Fundusz Pracy – zwolnienie z tej składki ma za zadanie dodatkowo zmniejszyć koszty prowadzenia działalności w kluczowym okresie rozwoju firmy.

Wyjątki i ograniczenia

Jednakże, ważne jest, aby zwrócić uwagę na pewne wyjątki i ograniczenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z ulgi na start. Pomimo szerokiego zakresu zwolnień, ulga na start nie obejmuje składki zdrowotnej. Oznacza to, że nawet korzystając z ulgi, przedsiębiorcy muszą pamiętać o opłacaniu składki zdrowotnej od samego początku prowadzenia działalności. Ponadto, jeśli w trakcie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracowników, zostaje zobowiązany do opłacenia za nich wszystkich standardowych składek ZUS. Zwolnienie z ulgi dotyczy wyłącznie samego przedsiębiorcy.

Ograniczenia wynikające ze skorzystania z ulgi na start

Decyzja o skorzystaniu z tej opcji wiąże się z kilkoma istotnymi ograniczeniami. Jednym z najważniejszych aspektów, o którym należy pamiętać, decydując się na skorzystanie z ulgi na start, jest tymczasowe wyłączenie z systemu ubezpieczeń społecznych. Oznacza to brak prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczeń rehabilitacyjnych. W praktyce, w przypadku choroby lub konieczności opieki nad członkiem rodziny, przedsiębiorca nie może liczyć na finansowe wsparcie z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Drugą ważną kwestią jest brak składek na ubezpieczenie emerytalne w okresie korzystania z ulgi. Chociaż brak tych opłat może wydawać się korzystny w krótkoterminowej perspektywie finansowej, ma to bezpośredni wpływ na przyszłe świadczenia emerytalne. Okres, w którym przedsiębiorca korzysta z ulgi, nie jest wliczany do stażu pracy, co może skutkować niższą emeryturą.

Jak zgłosić się do ulgi?

By móc cieszyć się korzyściami, które niesie ze sobą ulga na start, konieczne jest odpowiednie zgłoszenie. Istnieje kilka możliwości zgłoszenia do ulgi, przy czym niezależnie od wyboru, nie jest to nic skomplikowanego.

Zgłoś się do ulgi przy rejestracji firmy

Najprostszym sposobem na zgłoszenie się do ulgi jest zrobienie tego w momencie rejestracji swojej działalności gospodarczej. Podczas wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), będziesz miał możliwość zaznaczenia opcji skorzystania z „ulgi na start”. Jest to najszybsza i najprostsza metoda, która pozwala zaoszczędzić czas i formalności.

Skorzystaj z aplikacji ePłatnik

Jeśli nie zaznaczyłeś opcji ulgi na start podczas rejestracji firmy, możesz zgłosić się do niej, korzystając z aplikacji ePłatnik. Aplikacja ta pozwala na elektroniczne przekazywanie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w tym zgłoszeń do ulg i zwolnień. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz ZUS ZZA, dostępny w systemie.

Program Płatnik – alternatywna metoda

Inną opcją jest użycie Programu Płatnik, który jest oficjalnym oprogramowaniem udostępnianym przez ZUS. Program ten jest przeznaczony dla przedsiębiorców i biur rachunkowych do zarządzania płatnościami i dokumentacją ubezpieczeniową. W Programie Płatnik znajdziesz opcję zgłoszenia się do „ulgi na start”, przez wypełnienie stosownego formularza.

Tradycyjne zgłoszenie papierowe

Masz również możliwość złożenia zgłoszenia w formie papierowej. W tym celu należy wypełnić formularz ZUS ZZA i dostarczyć go osobiście lub wysłać pocztą do najbliższego oddziału ZUS. Pamiętaj, aby dołączyć wszelkie wymagane załączniki i dokładnie sprawdzić, czy wszystkie informacje są poprawne.

Koniec ulgi na start – jakie są dalsze możliwości?

Zakończenie pierwszych 6 miesięcy działalności nie oznacza konieczności natychmiastowego przejścia na pełne składki ZUS. Polskie prawo przewiduje możliwość korzystania z tzw. „małego ZUS-u”, czyli obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, przez kolejne 24 miesiące.

Ponadto w sytuacji, gdy przedsiębiorca w trakcie korzystania z małego ZUS-u równocześnie pracuje na etacie lub posiada inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, może być zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem składki zdrowotnej.

Skorzystanie z ulgi na start może być znaczącym wsparciem dla przedsiębiorcy, zwłaszcza w pierwszych etapach działalności gospodarczej. Początki biznesu są zazwyczaj okresem, w którym konieczne są dodatkowe inwestycje finansowe, a środki często są ograniczone. Właśnie dlatego możliwość zaoszczędzenia pewnych kwot jest tak cenna, ponieważ mogą zostać przeznaczone na inne kluczowe wydatki, niezbędne do rozwoju firmy.

Co to jest plik JPK i jak go złożyć?

Jednolity Plik Kontrolny to narzędzie systemu podatkowego, wprowadzony jako element usprawniający wymianę informacji między przedsiębiorcami a administracją skarbową. Zrozumienie znaczenia, funkcji oraz sposobu składania Jednolitego Pliku Kontrolnego jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i uniknięcia potencjalnych problemów z prawem podatkowym. Poniższy tekst powstał więc, aby w przystępny sposób przedstawić istotę JPK, wyjaśnić jego rolę w systemie podatkowym oraz pokazać, w jaki sposób każdy przedsiębiorca może go skutecznie i bezproblemowo złożyć. Będzie to pomocne zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i w jakim celu go wprowadzono?

Jednolity Plik Kontrolny(JPK), to rozwiązanie wprowadzone przez Ministerstwo Finansów, mające na celu usprawnienie komunikacji między przedsiębiorcami a administracją skarbową. JPK jest elektronicznym zbiorem danych, który zawiera szczegółowe informacje o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa, generowane automatycznie z systemów finansowo-księgowych. Struktura pliku, oparta na międzynarodowym standardzie XML, została zaprojektowana tak, aby zapewnić jednolitość i czytelność przekazywanych informacji.

Głównym celem implementacji JPK była potrzeba uszczelnienia systemu podatkowego, poprzez automatyzację procesu zbierania i analizy danych o operacjach gospodarczych. Standaryzacja formatu plików umożliwiła wprowadzenie tzw. kontroli krzyżowych, polegających na porównywaniu danych przekazanych przez różnych przedsiębiorców, co znacząco zwiększyło skuteczność wykrywania nieprawidłowości podatkowych. Dodatkowo, JPK stanowił krok w kierunku pełnej cyfryzacji procesów administracyjnych, redukując obieg dokumentacji papierowej i skracając czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli.

Od momentu wprowadzenia, Jednolity Plik Kontrolny przeszedł kilka istotnych zmian i modyfikacji, dostosowując się do zmieniających się realiów rynkowych oraz potrzeb systemu podatkowego. Warto zaznaczyć, że JPK jest elementem ciągłego procesu cyfryzacji administracji podatkowe i już w najbliższym czasie dojdzie do kolejnego rozszerzenia jego funkcjonalności o JPK_CIT, JPK_PIT (termin wejścia w życie przepisów w tym zakresie jest sukcesywnie przesuwany).

JPK – co zawiera?

Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu różnorodnych struktur, przy czym dla większości przedsiębiorców najistotniejsza jest struktura JPK_VAT. Jest to jedyny plik, który musi być przesyłany do urzędu obowiązkowo co miesiąc – wszystkie inne struktury przekazywane są wyłącznie na wyraźne żądanie. Zawiera on szczegółowe informacje o transakcjach, w tym dane dotyczące sprzedaży i zakupów VAT, co pozwala na dokładne śledzenie przepływów finansowych i podatkowych w firmie.

Elementy składowe JPK_VAT

JPK_VAT zawiera kilka kluczowych sekcji:

 • nagłówek – zapewnia identyfikację przedsiębiorcy i zawiera podstawowe dane, takie jak NIP, REGON oraz okres, którego dotyczy raport;
 • informacje o transakcjach – sekcja ta jest sercem JPK_VAT, gdzie przedsiębiorcy wpisują dane o każdej transakcji, w tym daty, kwoty, stawki VAT, a także informacje o kontrahentach;
 • sumy kontrolne – umożliwiają weryfikację kompletności i poprawności danych zawartych w pliku, poprzez porównanie sum i liczby wierszy z deklaracjami podatkowymi.

Z czasem JPK_VAT ewoluował, wprowadzając nowe wymogi i usprawnienia. Na przykład od października 2020 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do stosowania specyficznych oznaczeń dla niektórych towarów i usług, co jeszcze bardziej szczegółowo klasyfikuje transakcje. Również sposób przesyłania danych został zmodernizowany, oferując różne metody autoryzacji.

 

Biuro Rachunkowe Rzeszów

 

Kogo obowiązuje JPK?

Obowiązek sporządzenia i przesyłania JPK dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT, niezależnie od wielkości ich działalności oraz formy prowadzonej księgowości. To oznacza, że zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa znajdują się w grupie zobowiązanych. Oprócz wspomnianych podatników VAT, do grona zobligowanych do przekazywania JPK należą także podatnicy VAT nieprowadzący działalności gospodarczej, którzy jednakże są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT z uwagi na określone transakcje, a także jednostki niebędące przedsiębiorcami, które na potrzeby swojej działalności prowadzą księgi rachunkowe w sposób elektroniczny.

Zwolnienie od  obowiązku składania JPK

Mimo ogólnego obowiązku, istnieją pewne sytuacje, w których podatnik VAT może zostać zwolniony z konieczności przekazywania JPK. Dotyczy to głównie firm zwolnionych z VAT, które nie prowadzą rejestru tego podatku i w związku z tym nie generują JPK. Dodatkowo, podatnicy zwolnieni z podatku od towarów i usług (VAT) mogą uniknąć tego obowiązku, jeśli spełniają określone warunki, takie jak przedmiotowe zwolnienie towaru lub usługi z VAT lub gdy ich obrót nie przekracza 200 tys. złotych w skali roku.

Jak i kiedy złożyć plik JPK?

Zasady są jasne i dotyczą każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firmy czy formy opodatkowania. Plik JPK_VAT należy generować i przesyłać do urzędu skarbowego co miesiąc, do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Warto zaznaczyć, że termin ten jest nieprzekraczalny i dotyczy również przedsiębiorców rozliczających VAT kwartalnie – ich obowiązkiem jest comiesięczne przesyłanie JPK_VAT.

Jak przygotować i złożyć JPK_VAT?

 • wybór odpowiedniego narzędzia – do generowania JPK_VAT służą specjalistyczne programy księgowe, które są dostosowane do aktualnych wymogów prawnych. Istnieje także bezpłatna aplikacja udostępniana przez Ministerstwo Finansów, która pozwala na wygenerowanie i przesłanie JPK;
 • przygotowanie danych – należy dokładnie sprawdzić i przygotować wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji zakupu i sprzedaży za dany miesiąc. Precyzja i dokładność w tym aspekcie są kluczowe dla uniknięcia błędów i ewentualnych problemów z urzędem skarbowym;
 • generowanie i wysyłka pliku – po przygotowaniu wszystkich danych, za pomocą wybranego oprogramowania generujemy plik JPK_VAT, który następnie należy przesłać do urzędu skarbowego. Do wysyłki można wykorzystać Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) lub inne dedykowane narzędzia;
 • autoryzacja – do podpisania dokumentu wykorzystuje się Profil Zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub dane autoryzujące. Każda z tych metod zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jest akceptowalna przez urzędy skarbowe;
 • potwierdzenie – po pomyślnym złożeniu JPK_VAT, przedsiębiorca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez urząd skarbowy.

Korzyści z wprowadzenia JPK

Wprowadzenie JPK przyniosło szereg korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i administracji skarbowej. Dla przedsiębiorców, najważniejsze to uproszczenie procesu raportowania poprzez eliminację potrzeby wielokrotnego przesyłania tych samych informacji w różnych dokumentach. Automatyzacja i standaryzacja procesu zwiększyły również precyzję i wiarygodność danych, redukując ryzyko błędów.

Z punktu widzenia administracji skarbowej, JPK znacząco przyspieszył i ułatwił proces analizy danych, co umożliwia efektywniejsze wykrywanie nieprawidłowości i przeciwdziałanie oszustwom podatkowym.

By sprostać obowiązkom związanym z JPK, przedsiębiorcy powinni regularnie aktualizować swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów oraz korzystać z dostępnych narzędzi i aplikacji wspierających generowanie i przesyłanie plików. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z kompleksowej pomocy doradczo-księgowej, oferowanej przez Biuro OPTYMALNI, które może znacząco ułatwić zarówno przygotowanie, jak i właściwe złożenie JPK, a także optymalizację zobowiązań podatkowych. Korzystanie z profesjonalnej pomocy pozwala nie tylko uniknąć potencjalnych problemów z prawem podatkowym, ale również znacząco upraszcza codzienne obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek posiadania PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek na ubezpieczenie ZUS ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) powinni posiadać konto na PUE ZUS. Płatnicy składek mają czas do 30 grudnia 2022 r. aby założyć takie konto osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS.

Jeżeli płatnik składek samodzielnie nie założył profilu na PUE ZUS, ale upoważnił (udzielił pełnomocnictwa) do swojej roli płatnika inną osobę (np. księgową lub pracownika biura rachunkowego), to znaczy, że płatnik ma już swój profil na PUE ZUS.

Jak założyć profil na ZUS PUE?

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane
w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

KROK PO KROKU

 1. wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
 2. wybrać, dla kogo zakładany jest profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP.
 3. wybrać sposób rejestracji:
 • za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS
 • za pomocą formularza rejestracji.
 1. Przy rejestracji za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
 2. Przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Kolejne zmiany w składkach zdrowotnych lipiec 2022 Nowy Ład – czy naprawdę wszyscy zyskają ?

Tak jak można było to przewidzieć, wprowadzone z początkiem tego roku zmiany podatkowe w ramach  Nowego Ładu spowodowały wiele zamieszania. Wielu podatników na własnej skórze przekonało się, iż wprowadzone zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej (i brak możliwości jej odliczenia od podatku) skutkowały realnym wzrostem opodatkowania (składka zdrowotna bowiem stała się „para podatkiem”). Do wielu osób dotarło, iż pomimo zapewnień  rządzących po prostu stracili na Nowym Ładzie.

Jak zapowiadają przedstawiciele Ministerstwa Finansów, od lipca 2022 r. planowane są kolejne zmiany przepisów Nowego Ładu zakładające m.in. możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym, czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) nie będą mieć możliwości odliczenia składki zdrowotnej, lecz rekompensatą dla nich będzie obniżenie poziomu opodatkowania z 17 do 12 % (obniżenie będzie dotyczyć tylko I progu podatkowego). Jak wynika z przeprowadzonych przez nas rozmów z wieloma przedsiębiorcami, zapowiedzi „Nowego Nowego Ładu” rozbudziły nadzieję wielu podatników na powrót przepisów umożliwiających odliczenie składki zdrowotnej na zasadach obowiązujących do końca 2021 r.

Niestety, zapowiadane od lipca 2022 r. zmiany z sposobie obliczania i odprowadzania składki zdrowotnej dotyczą wyłącznie możliwości jej odliczenia od podstawy opodatkowania, a nie od podatku, tak jak to miało miejsce do końca 2021 r. Ta drobna słowna różnica, będzie odczuwalna finansowo przez podatnika, i w konsekwencji niewiele mu ulży w stosunku do zmienianych przepisów Nowego Ładu.

POLSKI ŁAD – aktualne informacje dotyczące wysokości składki zdrowotnej dla firm.

Biuro Rachunkowe Rzeszów

Zmieniane od lipca 2022 r. przepisy zakładają:

 1. dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym możliwość odliczenia składki zdrowotnej od DOCHODU, jednak w kwocie nie większej niż 8 700,00 zł rocznie,
 2. dla podatników rozliczających się podatkiem ryczałtowym możliwość odliczenia od PRZYCHODU 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

Aby zobrazować niewielką korzyść finansową tej proponowanej zmiany dla podatnika posłużymy się prostym przykładem liczbowym podatnika, którego miesięczna podstawa opodatkowania (dochodu / przychodu) wynosi 10 000,00 zł.

I tak, dla poszczególnych stanów prawnych kwota miesięcznych należnych obciążeń podatkowo-składkowych wyniesie:

 1. Dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym:
 • stan prawny obowiązujący do końca 2021 r.: 381,81 zł (skł. zdrowotna)
  + 1 571,22 z (PIT) = 1 953,03 zł (łączne obciążenie).
 • Nowy Ład do 07.2022 r.: 490,00 zł (skł. zdrowotna) + 1 900,00 zł (PIT) = 2 390,00 zł (łączne obciążenie).
 • Nowy Nowy Ład od 07.2022 r.: 490,00 zł (skł. zdrowotna) + 1 806,90 zł (PIT) = 2 296,90 zł (łączne obciążenie).

Z powyższego wynika, iż przy miesięcznym dochodzie do opodatkowania w wysokości 10 000,00 zł realna korzyść proponowanych od lipca 2022 r. zmian w stosunku do przepisów obecnie obowiązujących wyniesie tylko 93,10 zł. A i tak kwota ta będzie wyższa o 343,87 zł niż w 2021 r.   

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5%):
 • stan prawny obowiązujący do końca 2021 r.: 381,81 zł (skł. zdrowotna)
  + 521,22 z (PIT) = 903,03 zł (łączne obciążenie).
 • Nowy Ład do 07.2022 r.: 559,89 zł (skł. zdrowotna) + 850 zł (PIT) = 1 409,89 zł (łączne obciążenie).
 • Nowy Ład od 07.2022 r.: 559,89 zł (skł. zdrowotna) + 826,20 zł (PIT) = 1 386,09 zł (łączne obciążenie).

Z powyższego wynika, iż przy miesięcznym przychodzie do opodatkowania w wysokości 10 000,00 zł realna korzyść proponowanych od lipca 2022 r. zmian w stosunku do przepisów obecnie obowiązujących wyniesie tylko 23,80 zł. A i tak kwota ta będzie wyższa o 483,06 zł niż w 2021 r.

Jak widać proponowane od lipca 2022 r. zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej polegające na umożliwieniu jej odliczenia od podstawy opodatkowania
(a nie podatku jak to było w 2021 r.) dają zaledwie symboliczne korzyści w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Nadal jednak te obciążenia są znacząco wyższe niż to było w 2021 r.

Wyższe składki ZUS w 2022 r.

Składki ZUS za 2022 r. dla osób prowadzących działalności gospodarczą będą wyższe niż te płacone w 2021 r., i to nie tylko ze względu na wprowadzoną tzw. Polskim Ładem zmianę sposobu naliczania wysokości składki zdrowotnej. Obciążenia przedsiębiorcy z tytułu ZUS to nie tylko składka zdrowotna, o której się ostatnio tak dużo mówi, lecz również składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości, i to ich wysokość również ulegnie zwiększeniu.

Wzrost wysokości składek ZUS za 2022 r.

Jak wiadomo, wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne ZUS uzależniona jest od poziomu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za dany rok (podstawa wymiaru składek stanowi  bowiem 60 % tej prognozowanej kwoty). Prognozowane, przeciętne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 5 922 zł, tj. będzie o 663 zł wyższe niż w 2021 r. (gdzie było 5 259 zł). Podstawa wymiaru składek stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 3 553,2 zł. Zatem mamy tutaj wzrost, co niestety poprzez m.in. wzrost składek ZUS odbije się na kieszeni wielu przedsiębiorców.

Wyższe składki ZUS w 2022 r.

Biuro Rachunkowe Rzeszów

Ile wynosić będą nowe składki ZUS w 2022 r.

Tak duży wzrost podstawy wymiaru składek w 2022 r. w stosunku do roku ubiegłego skutkował będzie wzrostem minimalnych składek społecznych na ZUS, które w 2022 r. wynosić będą:

 • 1 211,28 zł (z chorobowym i składkami na FP i FS) – dla przedsiębiorców płacących tzw. pełny ZUS, tj. wzrost o 135 ,60 zł w stosunku do roku 2021,
 • 285,71 zł (z chorobowym) – dla przedsiębiorców płacących tzw. preferencyjny ZUS, tj. wzrost o 19,93 zł w stosunku do roku 2021.

Podkreślić tutaj należy, iż ww. kwoty stanowią tylko składki na ubezpieczenie społeczne ZUS. Dodatkowo każdy przedsiębiorca opłaca również składkę zdrowotną, która w 2021 r. wyliczona była w sposób ryczałtowy i wynosiła dla każdego przedsiębiorcy stałą kwotę 381,81 zł (bez względu na formę prawną prowadzonej działalności).

Od 2022 r. wysokość uiszczanej przez przedsiębiorcę składki za ubezpieczenie zdrowotne zależeć będzie zarówno od poziomu osiąganego dochodu, jak i formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem trudno jest ogólnie ustalić kwotę składki zdrowotnej, gdyż jej wysokość będzie musiała być wyliczona indywidualnie. Wiadomo natomiast, iż należna składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia, tj. niższa niż kwota 270,9 zł.

Co z wysokością składek ZUS w ramach tzw. MAŁEGO ZUS PLUS?

Przypomnijmy, iż preferencja ta skierowana jest do drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę. MAŁY ZUS PLUS dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne (składka zdrowotna pozostaje w pełnej wysokości). Wówczas wysokość płaconych składek na ubezpieczenie społeczne zależy od wysokości osiągniętego
w poprzednim roku dochodu z działalności gospodarczej. Zatem, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w 2022 r. kalkulowana będzie odrębnie dla każdego przedsiębiorcy korzystającego z tej preferencji, i mieścić się będzie w przedziale pomiędzy 285,71 zł a 1 211,28 zł.

Niestety, z preferencji tej będzie można korzystać wyłącznie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z MAŁEGO ZUS PLUS jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalność gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG oraz osiągnięcie przez niego w poprzednim roku kalendarzowym przychodu z działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż 120 000 zł. Te zasady nie zmienią się w 2022 r.

POLSKI ŁAD – aktualne informacje dotyczące wysokości składki zdrowotnej dla firm.

Obecnie Sejm zaakceptował propozycje pakietu zmian podatkowych zwanych Polskim Ładem, co oznacza, iż pracę legislacyjne nad tymi przepisami aktualnie prowadzone są w Senacie. W trakcie prac znaczącym zmianom uległy pierwotnie przekazywane propozycje w zakresie wysokości naliczanej składki zdrowotnej.

Poniżej przedstawiamy aktualne propozycje w zakresie wysokości składki zdrowotnej jaką zapłacą od początku przyszłego roku przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie różnych form opodatkowania (podatek liniowy, zasady ogólne, ryczałt).

Tak jak to jest obecnie Polski Ład zakłada, iż przedsiębiorcy będą mogli wybrać stosowaną formę opodatkowania firm, tj. skala podatkowa, podatek liniowy, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zlikwidowana ostanie natomiast możliwość wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Jak wynika z aktualnych propozycji wysokość opłacanej składki zdrowotnej zależeć będzie od wybranej formy opodatkowania działalności, i tak:

Składka zdrowotna – podatek liniowy:

Dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (19% dochodu, bez względu na jego wysokość) obecny projekt Polskiego Ładu zakłada składkę zdrowotną w wysokości 4,9 % od dochodu, z zastrzeżeniem jednak, iż nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Oznacza to, iż w 2022 r. dla liniowców miesięczna składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 270 zł.

Zatem, dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym Rząd okazał się łaskawszy i obniżył pierwotnie planowaną stawkę składki zdrowotnej z 9 % na 4,9 %. Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, iż rozliczającym się podatkiem liniowym nie będzie przysługiwać kwota wolna od podatku (podniesiona do 30 tys. zł), niektóre ulgi, ta forma opodatkowania stawać się będzie „coraz droższa” i mniej opłacalna.

POLSKI ŁAD – aktualne informacje dotyczące wysokości składki zdrowotnej dla firm.

Biuro Rachunkowe Rzeszów

Składka zdrowotna – ryczałt:

W przypadku ryczałtowców, tj. przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy w oparciu o osiągnięte przychody i właściwą dla rodzaju prowadzonej działalności stawkę podatku (od 2% do 17%) znaczącej zmianie uległa pierwotna propozycja obliczania składki zdrowotnej. Obecnie proponuje się 3 stawki składki zdrowotnej, które zależeć będą od dwóch składników, tj. wysokości przychodów osiągniętych z działalności oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, tj.:

 • 307 zł dla przedsiębiorców osiągających przychód roczny do 60 000 zł,
 • 511 zł dla przedsiębiorców osiągających przychód roczny w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł,
 • 920 zł dla przedsiębiorców osiągających przychód roczny powyższej 300 000 zł.

Składka zdrowotna – zasady ogólne:

Dla przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy w oparciu o zasady ogólne (skalę podatkową) proponuje się składkę zdrowotną w wysokości 9% osiągniętych dochodów.

Należy tutaj przypomnieć, iż propozycje Polskiego Ładu podnoszą kwotę wolną od podatku do 30 000 zł. Zatem, firmy tak rozliczające podatek dochodowy zapłacą 17 % podatku PIT w przypadku gdy ich osiągnięte dochody mieścić się będą w przedziale 30 000 zł – 120 000 zł. Jeśli dochód przekroczy próg 120 000 zł przedsiębiorca zapłaci od nadwyżki podatek w kwocie 32 %. Podatnicy ci będą mogli również skorzystać z tzw. ulgi dla kasy średniej, która ma być pewną rekompensatą strat z tytułu podniesienia składki zdrowotnej. Niestety z ulgi ej nie będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych. Aby móc z niej skorzystać dochód przedsiębiorcy musi mieścić się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Nowe terminy opłacania składek ZUS:

Znaczącej zmianie ulegną również terminy zapłaty składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności. Obecnie składki ZUS przedsiębiorcy opłacają do 5, 10 lub 15 dnia miesiąca.

Polski Ład zakłada przeniesienie terminu płatności składek ZUS na 20 dzień miesiąca po miesiącu, za który go należy zapłacić.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz
  Wysyłając wiadomość udzielam zgody na nawiązywanie z Optymalni Biuro Doradczo księgowe Sp. z o.o. do kontaktu z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w celu telefonicznego lub mailowego przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez optymalni.rzeszow.pl na podany numer telefonu lub email.

  Formularz

  Brak czasu na uzupełnianie papierów?
  Załatw sprawę online!

  Szybko, wygodnie i bezstresowo