facebook

MAŁY ZUS – nowe preferencje dla małych firm od 1 stycznia 2019 r.

Nie ulega wątpliwości, iż konieczność opłacania przez drobnych przedsiębiorców pełnych składek ZUS (po utracie prawa do stawek preferencyjnych) stanowi znaczne obciążenie finansowe, często powodujące podjęcie decyzji o zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2019 r. drobni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na niewielką skalę będą mogli skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, czyli tzw. MAŁEGO ZUS. MAŁY ZUS dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne (składka zdrowotna pozostaje w pełnej wysokości). Wówczas wysokość płaconych składek na ubezpieczenie społeczne zależeć będzie od wysokości osiągniętych w poprzednim roku przychodów z działalności gospodarczej. Niestety, z preferencji tej będzie można korzystać wyłącznie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Aby móc skorzystać z MAŁEGO ZUS przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG oraz osiągnięty przez niego w poprzednim roku kalendarzowym przychód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. za 2018 r. kwoty 63 000 zł.
W przypadku prowadzenia działalności w 2018 r. przez okres krótszy niż cały rok,  limit ten jest odpowiedni niższy i proporcjonalny do liczby dni prowadzonej w 2018 r. działalności.

Niestety, ustawodawca wprowadził liczne warunki, które należy spełnić aby móc skorzystać z tej preferencji w opłacaniu niższych składek na ubezpieczenie społeczne.

Od 1 stycznia 2019 r. z tzw. MAŁEGO ZUS będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy oprócz ww. limitu przychodów (63 000 zł) spełnili następujące warunki: 

  • prowadzili działalność w 2018 r. przez okres dłuższy niż 60 dni, przy czym do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresów zawieszenia,
  • nie rozliczali się w 2018 r. w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystając ze zwolnienia z VAT. Powyższy warunek nie dotyczy przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT, lecz rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych czy w formie ryczałtu,
  • prowadząc działalność gospodarczą nie podlegali w 2018 r. ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, takiej jak: wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej sp. z o.o., czy wykonującej wolny zawód,
  • nie wykonują w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym działalności dla byłego pracodawcy, przy czym warunek ten dotyczy wykonywania tych samych czynności,
  • nie korzystają z tzw. ULGI NA START czy preferencyjnych składek ZUS.

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą będą oni mogli skorzystać z ULGI NA START (6 m-cy) następnie tzw. preferencyjnych składek ZUS (24 miesiące) i w końcu MAŁEGO ZUS (36 m-cy).

WYSOKOŚĆ SKŁADKI W PRZYPADKU MAŁEGO ZUS

Podstawę  składek na ubezpieczenie społeczne zależne od wysokości osiągniętego w 2018 r. przychodu wyliczać się będzie wg. następującego wzoru:

Roczny przychód za 2018 r. / liczba dni prowadzenia działalności w 2018 r. x 30 x współczynnik ZUS

Współczynnik ZUS będzie ogłaszany  przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim.

Tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie będzie mogła być niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia (tj. 675 zł w 2019 r.) oraz wyższa niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (jak przy pełnym ZUS).

Zatem w przypadku MAŁEGO ZUS podstawa obliczania składek na ubezpieczenie społeczne kształtować się będzie pomiędzy wysokościami właściwymi dla obecnie tzw. preferencyjnego ZUS a pełnym ZUS.

WAŻNE:

Przedsiębiorcy, którzy spełnili ww. warunki i mogliby od 1 stycznia 2019 r. skorzystać z MAŁEGO ZUS muszą w okresie od 1 do 8 stycznia 2019 r. wyrejestrować się  z dotychczasowego ubezpieczenia i zarejestrować się do MAŁEGO ZUS.