facebook

ULGA na start – a obowiązek zapłaty składek ZUS

zus i ulga na start

ULGA NA START jako jedna z flagowych propozycji Konstytucji Biznesu stanowić miała szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu czasu. To obecnie popularne wśród nowych przedsiębiorców rozwiązanie, które zaczęło obowiązywać od 30 kwietnia 2018 r. stało się ostatnio przedmiotem wielu kontrowersji i wątpliwości. A stało się to za przyczyną wydanej w dniu 24.07.2018 r. przez Oddział ZUS w Gdańsku interpretacji, z treści której wynikało, iż zawarcie przez dany podmiot umowy z nowym przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start rodzi u niego obowiązek zgłoszenia takiego przedsiębiorcy w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jako zleceniobiorcę, i naliczenie składki ZUS. Powyższe oznaczałoby, iż obowiązek opłacania składki społecznej nie zostałby zawieszony (tak jak to wynikałoby z założeń ULGI NA START), ale przeniesiony na kontrahenta, tj. podmiot, który powierzył wykonanie danej czynności czy usługi osobie korzystającej z ulgi na start. Zatem, w świetle tego stanowiska ZUS podpisując jakąkolwiek umowę z młodym przedsiębiorcą należałoby najpierw sprawdzić, czy korzysta on z ULGI NA START. Jeśli tak, należałoby go potraktować jako zleceniobiorcę, i zgłosić do ZUS oraz naliczyć składki ZUS. Wówczas trudno by było mówić o jakiejś ULDZE, a raczej o zwykłym przerzuceniu kosztu z jednej strony na drugą.

Na czym polega ulga na start

Przypomnijmy, iż zgodnie z założeniami ustawy Prawo przedsiębiorców korzystając z ulgi młody przedsiębiorca przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności zwolniony pozostaje od obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zamiast standardowych składek ZUS obejmujących składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne korzystając z ulgi przedsiębiorca opłaca wyłącznie składkę zdrowotną. Co ważne, po upływie 6 miesięcy korzystania z ulgi na start przedsiębiorca będzie mógł korzystać z kolejnej ulgi w postaci tzw. „małego ZUS”.

O co chodzi z tymi składami ZUS w trakcie ULGI NA START?

Z treści przywołanej już interpretacji ZUS z dnia 24.07.2018 r. wynika, iż młodzi przedsiębiorcy, który korzystają z ULGI NA START pomimo formalnego zarejestrowania
w CEIDG i faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej nie są przez ZUS – dla celów ubezpieczeń społecznych – uważani za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, i nie mają tytułów do ubezpieczeń społecznych. Zatem, gdy wykonują umowy
o świadczenie usług muszą być za nich odprowadzane przez zlecającego usługę składki na obowiązkowe ubezpieczenia na takich samych zasadach jak za każdego zleceniobiorcę.  Jako podstawę prawną swojego stanowiska ZUS wskazał tutaj zapisy art. 18 ust. 1 ustawy Prawa Przedsiębiorców, a więc ten sam akt prawny, który wprowadził w życie ULGĘ NA START. Stanowi to paradoksalną sytuację, w której ta sama ustawa z jednej strony wprowadza instrument  zachęty dla przedsiębiorców w postaci ULGI NA START, z drugiej zaś  wskazuje, iż korzystający z ULGI NA START nie jest przedsiębiorcą.

Ostateczne stanowisko ZUS w sprawie ULGI NA START

W związku z powstałym zamieszaniem i ogromem wątpliwości wokół ULGI NA START Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii oraz ZUS wydały wspólne oświadczenie, w którym zapewniają, iż pomimo wydanej wcześniej interpretacji podmioty zlecające usługę młodemu przedsiębiorcy korzystającemu z ulgi na start nie mają z tego tytułu obowiązku opłacania składek ZUS, pod warunkiem, iż umowa ta została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wskazać jednak tutaj należy, iż publikacja stanowiska na stronie internetowej nie ma charakteru prawnie wiążącego. Zatem, do czasu zmiany wydanej przez ZUS interpretacji lub zmiany przepisów Prawa Przedsiębiorców w tym zakresie współpraca z przedsiębiorcami korzystającymi z ULGI NA START będzie obarczona pewnym ryzykiem.