facebook

Doradztwo gospodarcze

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wydzielone obszary terytorium Polski, na terenie których podmioty inwestujące i prowadzące działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia mogą m.in. korzystać z zachęty inwestycyjnej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej z SSE, dochody, które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie, będą zwolnione z podatku dochodowego (CIT – od osób prawnych lub PIT – od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem skorzystania z pomocy publicznej w specjalnej strefie ekonomicznej jest uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE, udzielanego w imieniu Ministra Gospodarki przez spółkę zarządzającą strefą. W zezwoleniu określa się m.in. przedmiot działalności, minimalny poziom zatrudnienia oraz minimalny poziom wydatków inwestycyjnych.

O uzyskanie pozwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej mogą ubiegać się przedsiębiorcy w ramach projektów związanych zarówno z wydatkami inwestycyjnymi jak również z kosztami pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Oferta Biura Doradczo – Księgowego OPTYMALNI obejmuj przede wszystkim:

 • Pomoc w doborze optymalnego dla danej działalności miejsca pod inwestycję,
 • Podejmowanie kontaktu z podmiotem zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną i pomoc w negocjacjach warunków stawianych przez Zarządzającego SSE,
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na działalność w SSE, w tym Biznesplanu zgodnego z wymogami Zarządzającego SSE,
 • Doradztwo przy rozliczaniu i raportowaniu pomocy publicznej związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na terenie specjalnej Strefy Ekonomicznej,

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi inwestycji prowadzonej na terenie Specjalnej strefy Ekonomicznej oraz optymalizacji kosztów oferujemy naszym klientom usługi kompleksowe związane również z: prowadzeniem księgowości, pozyskiwaniem i rozliczaniem dodatkowych środków zewnętrznych na inwestycję, w tym w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz doradztwo z zakresu zamówień publicznych.

Pomożemy w przejściu całej procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi inwestycji prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz optymalizacji kosztów oferujemy naszym Klientom również usługi w zakresie:

 • Prowadzenia księgowości,
 • Pozyskiwania i rozliczania dodatkowych środków zewnętrznych na inwestycje, w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • Doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych.

Firmy zainteresowane tematyką inwestowania w strefie ekonomicznej zapraszamy do kontaktu. Pomożemy w przejściu całej procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na działalność w strefie.

 

 

Zapewniamy zarówno kompleksową obsługę jak i doraźną pomoc w zakresie postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego.  Swoją ofertę kierujemy zarówno do zamawiających jak  i wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Oferta dla zamawiających

Oferujemy kompleksowe usługi dla Zamawiających, poczynając od zaproponowania odpowiedniego trybu zamówienia publicznego, poprzez jego ogłoszenie, wybór najkorzystniejszej oferty, nadzór nad podpisaniem jak i realizacją podpisanej umowy.

 • Udzielenie konsultacji z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • Opracowywanie projektów ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminów konkursu, zaproszeń do składania ofert, ofert wstępnych, zaproszeń do negocjacji, zaproszeń do dialogu konkurencyjnego, projektów umów itp.
 • Analizę postępowań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Opracowywanie analiz dotyczących przepisów o zamówieniach publicznych – usługa świadczona również przez współpracującą z nami Kancelarię Radcy Prawnego Centrum Zamówień Publicznych.
 • Opracowywanie wzorcowych dokumentów postępowania o zamówienie publiczne (listy sprawdzające prawidłowość czynności podejmowanych przez zamawiającego, wzory pism i wniosków, projekty zarządzeń, decyzji itp.).
 • Opracowywanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, regulaminów pracy komisji przetargowych, regulaminów pracy sądów konkursowych.
 • Uczestniczenie w procedurze udzielania zamówienia, w tym w pracach komisji przetargowych.

Podmiotom nie zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do których instytucje udzielające wsparcia wymagają wydatkowania środków z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji, w oparciu o tzw. Wytyczne oferujemy pomoc w przeprowadzeniu stosownych, wymaganych procedur.

Nie narażaj się na korekty finansowej i skorzystaj z fachowej pomocy w tym zakresie !

Oferta dla wykonawców:

Podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia oferujemy doradztwo w następującym zakresie

 • Udzielanie kompleksowych konsultacji dotyczących systemu zamówień publicznych oraz bieżącej informacji nt. wszelkich zmian w systemie zamówień publicznych.
 • Pomoc w procedurze ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
  • analiza dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów,
  • pomoc w trakcie przygotowywania oferty,
  • audyt wniosków i ofert składanych w postępowaniu o zamówienie publiczne.
 • Doradztwo w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej.

NIE DRYFUJ! ZŁAP WIATR W ŻAGLE I ROZWIJAJ SIĘ RAZEM Z NAMI!