facebook

Zerowy PIT 0 „dla młodych”, pracowników do 26 roku życia od 01.08.2019 r.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono nową ulgę w podatku dochodowym dla pracowników, którzy nie ukończyły 26 roku życia i uzyskują przychody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenie.

Ulga polega na tym, iż pracownicy do 26 roku życia nie muszą płacić podatku dochodowego z tytułu osiągniętego wynagrodzenia. Ulga przysługiwać będzie tylko tym pracownikom, którzy w ciągu roku nie zarobili więcej niż 85 528 zł. Limit ten jednak nie będzie dotyczyć 2019 r. W związku z tym, iż ulga wchodzi w życie od 1 sierpnia 2019 r.  (czyli zacznie obowiązywać w trakcie roku podatkowego 2019) pułap przychodu dla 2019 r. liczony proporcjonalnie do liczby miesięcy wynosi nie 85 528 zł, tylko 35 636,67 zł. W praktyce oznacza to, iż pracownicy, którzy nie ukończyli 26 lat, i którzy za okres od 01.08.2019 do 31.12.2019 r. zarobią mniej niż 35 636,67 zł będą mogli nie płacić podatku dochodowego
z tytułu wynagrodzenia. Nadwyżka ponad ten limit w 2019 roku podlegać będzie opodatkowaniu według skali podatkowej.

Do kiedy przysługuje ulga?

ZEROWY PIT dotyczy wyłącznie podatników, uzyskujących dochody z tytułu pracy (ewentualnie umów zlecenia, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy), którzy nie ukończyli 26 roku życia. Wiek podatnika liczony będzie do pełnej daty urodzenia, nie zaś miesiąca ani rocznika. W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeśli podatnik skończy 26 lat 20.08.2019 roku i wypłatę za sierpień otrzyma 30.08.2019 roku, zwolnienie to nie będzie mu przysługiwało za miesiąc sierpień.

Jakie są obowiązki pracodawcy (płatnika) w tym zakresie

W związku z faktem, iż zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń (PIT-4) co miesiąc odprowadza pracodawca (płatnik), będzie on mógł zaniechać w tym roku (2019) poboru tego podatku pod warunkiem otrzymania od pracownika pisemnego oświadczenia, w którym do pracownik poinformuje, iż zwolnienie mu przysługuje i chce on z niego skorzystać.  W przypadku niezłożenia przez pracownika, który spełnia warunki do ulgi (nie ukończył 26 roku życia) takiego oświadczenia płatnik nadal ma obowiązek odprowadzać zaliczki na podatek dochody od wypłaconych wynagrodzeń. Pracownik zaś będzie mógł zastosować ulgę w rozliczeniu rocznym za 2019 r. (zapłacony przez pracodawcę podatek podlegał będzie zwrotowi).

Od 2020 roku oświadczenie nie będą już konieczne.