facebook

Wyższe składki ZUS w 2022 r.

Składki ZUS za 2022 r. dla osób prowadzących działalności gospodarczą będą wyższe niż te płacone w 2021 r., i to nie tylko ze względu na wprowadzoną tzw. Polskim Ładem zmianę sposobu naliczania wysokości składki zdrowotnej. Obciążenia przedsiębiorcy z tytułu ZUS to nie tylko składka zdrowotna, o której się ostatnio tak dużo mówi, lecz również składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości, i to ich wysokość również ulegnie zwiększeniu.

Wzrost wysokości składek ZUS za 2022 r.

Jak wiadomo, wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne ZUS uzależniona jest od poziomu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za dany rok (podstawa wymiaru składek stanowi  bowiem 60 % tej prognozowanej kwoty). Prognozowane, przeciętne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 5 922 zł, tj. będzie o 663 zł wyższe niż w 2021 r. (gdzie było 5 259 zł). Podstawa wymiaru składek stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 3 553,2 zł. Zatem mamy tutaj wzrost, co niestety poprzez m.in. wzrost składek ZUS odbije się na kieszeni wielu przedsiębiorców.

Wyższe składki ZUS w 2022 r.

Biuro Rachunkowe Rzeszów

Ile wynosić będą nowe składki ZUS w 2022 r.

Tak duży wzrost podstawy wymiaru składek w 2022 r. w stosunku do roku ubiegłego skutkował będzie wzrostem minimalnych składek społecznych na ZUS, które w 2022 r. wynosić będą:

  • 1 211,28 zł (z chorobowym i składkami na FP i FS) – dla przedsiębiorców płacących tzw. pełny ZUS, tj. wzrost o 135 ,60 zł w stosunku do roku 2021,
  • 285,71 zł (z chorobowym) – dla przedsiębiorców płacących tzw. preferencyjny ZUS, tj. wzrost o 19,93 zł w stosunku do roku 2021.

Podkreślić tutaj należy, iż ww. kwoty stanowią tylko składki na ubezpieczenie społeczne ZUS. Dodatkowo każdy przedsiębiorca opłaca również składkę zdrowotną, która w 2021 r. wyliczona była w sposób ryczałtowy i wynosiła dla każdego przedsiębiorcy stałą kwotę 381,81 zł (bez względu na formę prawną prowadzonej działalności).

Od 2022 r. wysokość uiszczanej przez przedsiębiorcę składki za ubezpieczenie zdrowotne zależeć będzie zarówno od poziomu osiąganego dochodu, jak i formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem trudno jest ogólnie ustalić kwotę składki zdrowotnej, gdyż jej wysokość będzie musiała być wyliczona indywidualnie. Wiadomo natomiast, iż należna składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia, tj. niższa niż kwota 270,9 zł.

Co z wysokością składek ZUS w ramach tzw. MAŁEGO ZUS PLUS?

Przypomnijmy, iż preferencja ta skierowana jest do drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę. MAŁY ZUS PLUS dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne (składka zdrowotna pozostaje w pełnej wysokości). Wówczas wysokość płaconych składek na ubezpieczenie społeczne zależy od wysokości osiągniętego
w poprzednim roku dochodu z działalności gospodarczej. Zatem, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w 2022 r. kalkulowana będzie odrębnie dla każdego przedsiębiorcy korzystającego z tej preferencji, i mieścić się będzie w przedziale pomiędzy 285,71 zł a 1 211,28 zł.

Niestety, z preferencji tej będzie można korzystać wyłącznie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z MAŁEGO ZUS PLUS jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalność gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG oraz osiągnięcie przez niego w poprzednim roku kalendarzowym przychodu z działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż 120 000 zł. Te zasady nie zmienią się w 2022 r.