facebook

Tarcza finansowa PFR (Polskiego Funduszu Rozwojowego) – informacja

Informujemy, iż z dniem 29.04.2020 r. uruchomiony został nowy instrument pomocowy – Tarcza finansowa PFR (Polskiego Funduszu Rozwojowego) skierowany do firm dotkniętych negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii COVID-19. Instrument ten skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw zatrudniających pracowników.

Wsparcie to polega na udzieleniu nieoprocentowanych subwencji finansowych dostępnych w bankach komercyjnych biorących udział w programie. Po spełnieniu określonych warunków (dot. utrzymania działalności i utrzymania zatrudnienia) udzielone subwencje mogą zostać w 75% umorzone.

O wsparcie mogą starać się przedsiębiorstwa, które:

  1. Zatrudniają co najmniej 1 pracownika spełniający status mikrofirmy, lub MŚP,
  2. Odnotowały spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po dniu 1 lutego 2020 w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca poprzedniego roku, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
  3. Na dzień składania wniosku prowadzą działalność gospodarczą oraz prowadziły działalność przed dniem 31.12.2019 r.,
  4. Posiadają rezydencję podatkową na terytorium Polski,
  5. Na dzień 31.12.2019 oraz na dzień złożenia wniosku nie zalegają z płatnościami do ZUS i US.

Wniosek o wsparcie można złożyć wyłącznie on-line poprzez system bankowości elektronicznej banków biorących udział w tym programie. Listę tych banków można znaleźć tutaj:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Szczegółowe informacje o przedmiotowym wsparciu można znaleźć na stronie:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html