facebook

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – wybrane rozwiązania dla firm

W związku z podpisaniem przez Prezydenta pakietu ustaw tworzących tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ zawierającą szereg mających na celu zapobieganie ekonomicznym skutkom epidemii koronowirusa w Polsce rozwiązań skierowanych m.in. do przedsiębiorców oraz pracowników, w tym tych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych postanowiliśmy wyselekcjonować i przedstawić Państwu te rozwiązania, które naszym zdaniem będą najważniejsze z punktu widzenia najmniejszych firm.

Regulacje tworzące TARCZĘ ANTYKRYZOSOWĄ weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r, i zawierają m.in. następujące rozwiązania:

tarcza antykryzysowa msp

I. WSPARCIE Z ZUS:

1. Zwolnienie z konieczności opłacania składek ZUS za 3 miesiące, tj. za marzec, kwiecień, maj 2020 r. dla jednoosobowych firm (nie zatrudniających pracowników) oraz firm zatrudniających mniej niż 10 osób. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FS.

− Warunki otrzymania wsparcia dla jednoosobowych firm:
Aby otrzymać tą pomoc przedsiębiorca musiał prowadzić działalność przed dniem 1.02.2020 r. i opłacać składki na własne ubezpieczenia. Dodatkowo przychód takiego przedsiębiorcy w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł. Zatem, jeśli przychód za marzec 2020 r. będzie wyższy niż kwota 15 681 zł, przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek tylko za kwiecień i maj 2020 r. (jeśli przychody za te miesiące nie przekroczą ww pułapu).
− Warunki otrzymania wsparcia dla firm zatrudniających pracowników:
Aby otrzymać tą pomoc przedsiębiorca musiał prowadzić działalność przed dniem 1.02.2020 r. oraz dodatkowo na dzień 29.02.2020 r. musiał mieć zgłoszone do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób. W tym przypadku nie ma warunku przychodowego.
Wnioski o wsparcie można składać do ZUS za okres 3 miesięcy, lub okres krótszy w terminie do dnia 30.06.2020 r. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres objęty wsparciem (chyba że się jest zwolnionym z ich składania). Pomimo zwolnień z opłacania składek ZUS za 3 miesiące każda osoba ubezpieczona zachowa dotychczasowe prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czy zdrowotnego.
WAŻNE: Z tego wsparcia nie mogą skorzystać firmy, które wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji ekonomicznej i nie regulowały należności, w tym składek na ZUS.

2. Jednorazowe świadczenie dla samozatrudnionych (jednoosobowych firm) w wysokości 2 080 zł. tzw. świadczenie postojowe.
Warunki otrzymania wsparcia:

− rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem 1.02.2020 r. Zatem, osoby, które zarejestrowały swoje działalności po tym terminie nie będą mogły liczyć na przedmiotowe wsparcie. − przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Zatem ze wsparcia nie skorzystają osoby które jednocześnie prowadzą działalność i np. są zatrudnione. − przedsiębiorca musi mieszkać na terytorium Polski, i być obywatelem Polski, lub posiadać prawo czasowego / stałego pobytu. − dla osób, które nie zawiesiły po dniu 31.01.2020 r. działalności gospodarczej warunkiem jest by przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był mniejszy niż 15 % od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym (np. w przypadku złożenia wniosku za kwiecień warunkiem jest by przychód z marca był 15% mniejszy niż przychód z lutego). Dodatkowym warunkiem jest by przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył kwoty 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (za IV kwartał 2019 r. jest to kwota 15 595,74 zł). − dla osób, które po dniu 31.01.2020 r. zawiesiły działalność gospodarczą warunkiem jest by przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył kwoty 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (za IV kwartał 2019 r. jest to kwota 15 595,74 zł.).
Wnioski o wsparcie można składać do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym został zniesiony stan epidemii w Polsce.
Przedmiotowe wsparcie stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne, zatem po spełnieniu ww. warunków samozatrudniony może liczyć na jednorazową pomoc w kwocie 2 080 zł (a nie za każdy miesiąc postojowego).

3. Jednorazowe świadczenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło) w wysokości 2 080 zł, tzw. świadczenie postojowe.
Warunki otrzymania wsparcia:

− zawarcie umowy cywilnoprawnej przed dniem 1.02.2020 r. przy jednoczesnym braku możliwości wykonywania czynności objętych tą umową (umowa nie doszła do skutku) lub ich ograniczenia (ograniczenie możliwości wykonywania umowy). − brak innych tytułów do ubezpieczeń społecznych. Zatem ze wsparcia nie skorzystają osoby które jednocześnie wykonują umową cywilnoprawną i np. są zatrudnione lub prowadzą działalność gospodarczą.
− osoba korzystająca ze wsparcia musi mieszkać na terytorium Polski, i być obywatelem Polski, lub posiadać prawo czasowego / stałego pobytu. − miesięczny przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć kwoty 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (za IV kwartał 2019 r. jest to kwota 15 595,74 zł).
Jeśli suma przychodów wynikających z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o wsparcie nie przekroczyła kwoty 1 299,99 zł wówczas wysokość wsparcia nie będzie wynosić 2 080 zł, lecz równa będzie sumie wynagrodzeń z tych umów.
Wnioski o wsparcie można składać do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym został zniesiony stan epidemii w Polsce. Wnioski należy składać poprzez Zleceniodawców dołączając kopie umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo należy przedłożyć Zleceniodawcom oświadczenie o braku podlegania ubezpieczeniem społecznym z innych tytułów (niż umowy cywilnoprawne) oraz kwocie przychodów z innych umów cywilnoprawnych.
Przedmiotowe wsparcie stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne, zatem po spełnieniu ww. warunków samozatrudniony może liczyć na jednorazową pomoc w kwocie 2 080 zł lub niższej (a nie za każdy miesiąc postojowego).

4. Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni za opieką nad dzieckiem w wieku do 8 lat z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola.

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom, jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki. Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 80 % wynagrodzenia. Aby otrzymać zasiłek w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza – należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Oświadczenie dostępne jest w załączeniu wiadomości oraz na stronie ZUS: https://www.zus.pl/. Pracownicy składają Oświadczenie do Pracodawcy, a osoby prowadzące działalność bezpośrednio do ZUS.

II. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ STAROSTĘ

Wsparcie to może zostać udzielone jednoosobowemu przedsiębiorcy (nie zatrudniającemu pracowników) przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące po spełnieniu następujących warunków:
− wystąpił spadek obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) liczonych jako stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy po dniu 1.01.2020 r. a przed dniem złożenia wniosku o przyznania dofinansowanie do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego. − prowadzenie działalności gospodarczej zarówno przez okres dofinansowania (maksymalnie 3 miesiące) jak również przez następny okres równy okresowi dofinansowania (czyli łącznie maksymalnie przez 6 miesięcy). − przeznaczenia dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. − niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. − złożenie wniosku do właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przez dyrektora PUP naboru wniosków.
Wysokość przyznanej pomocy uzależniona będzie od spadku obrotów i będzie wynosić:
− w przypadku spadku obrotów co najmniej o 30% – będzie mogło być przyznane w wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. w wysokości 1300 zł. − w przypadku spadku obrotów co najmniej o 50% – będzie mogło być przyznane w wysokości 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. w wysokości 1 820 zł. − w przypadku spadku obrotów co najmniej o 80% – będzie mogło być przyznane w wysokości 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. w wysokości 2 340 zł.
Dofinansowanie po podpisaniu umowy przedsiębiorcy ze starostą wypłacane będzie w okresach miesięcznych (nie dłużej niż 3 miesiące) po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który wypłacane jest dofinansowanie.

III. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW:

1. Dofinansowanie wynagrodzenia i składek ZUS przez Starostę.

O to wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, przy spełnianiu następujących warunków:
− wystąpił spadek obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) liczonych jako stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy po dniu
1.01.2020 r. a przed dniem złożenia wniosku o przyznania dofinansowanie do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego. − utrzymanie zatrudnienia pracowników objętych wnioskiem zarówno przez okres dofinansowanie (maksymalnie 3 miesięcy) jak również przez następny okres równy okresowi dofinansowanie (czyli łącznie maksymalnie przez 6 miesięcy). − niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. − złożenie wniosku do właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przez dyrektora PUP naboru wniosków.

Wysokość przyznanej pomocy uzależniona będzie od spadku obrotów i będzie wynosić:

− w przypadku spadku obrotów co najmniej o 30% – będzie mogło być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika, tj. w wysokości nie wyższej niż 1 566 zł. − w przypadku spadku obrotów co najmniej o 50 % – będzie mogło być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika, tj. w wysokości nie wyższej niż 2 192 zł. − w przypadku spadku obrotów co najmniej o 80 % – będzie mogło być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika, tj. w wysokości nie wyższej niż 2 819 zł.
Dofinansowanie po podpisaniu umowy przedsiębiorcy ze starostą wypłacane będzie w okresach miesięcznych (nie dłużej niż 3 miesiące) po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

2. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
O to wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Polegać będzie na dofinansowaniu wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy, po spełnieniu następujących warunków:

− wystąpienie spadku obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym), tj. nie mniej niż 15 % liczonych jako stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy po dniu 1.01.2020 r. a przed dniem złożenia wniosku o przyznania dofinansowanie do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego, lub nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. − niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. − objęcie pracowników przestojem ekonomicznym (okres niewykonywania przez pracownika pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) lub obniżonym wymiarem czasu pracy (obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika). − złożenie wniosku do właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wysokość przyznanej pomocy będzie wynosić:

a. w przypadku objęcia pracowników przestojem ekonomicznym:
− wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę – pracodawca wypłaca pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone (jednak nie więcej niż 50% oraz nie niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia). − wysokość wsparcia – wynagrodzenie pracownika jest dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, tj. w kwocie 1 300 zł oraz dodatkowo składki ZUS pracodawcy od tej kwoty (tj. łącznie 1 533,09 zł); − dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. wyższe od kwoty 15 595,74 zł.

b. w przypadku objęcia pracowników obniżonym wymiarem czasu pracy:
− przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. − wysokość wsparcia – do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a), jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania oraz dodatkowo składki ZUS pracodawcy od tej kwoty (tj. łącznie 2 452,00 zł); − dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. wyższe od kwoty 15 595,74 zł.

Wnioski o to wsparcie można złożyć za okres maksymalnie 3 miesięcy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

IV. WYBRANE ROZWIĄZANIA PODATKOWE:

1. Możliwość złożenia deklaracji podatkowych CIT i PIT oraz zapłaty podatku wynikającego z tych deklaracji do końca maja 2020 r. 2. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy PIT-4 od wypłaconych w marcu i kwietniu 2020 r. wynagrodzeń do dnia 1.06.2020 r. – dot. przedsiębiorców zatrudniających pracowników. 3. Odroczenie czasu na przygotowanie sprawozdań finansowych za rok 2019 z 31.03.2020 o 3 miesiące, tj. do 30.06.2020 r. oraz terminu ich zatwierdzenia z dnia 30.06.2020 r. na dzień 30.09.2020 r. 4. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego). 5. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).

V. MIKROPOŻYCZKI:

Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1.03.2020 r. na wniosek złożony do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Powiatowego Urzędu Pracy może otrzymać pożyczkę do wysokości 5 000,00 zł. udzieloną na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki będzie stałe i będzie wynosić 0,05 stopy redyskonta weksli. Na wniosek przedsiębiorcy udzielona pożyczka ulegnie umorzeniu w przypadku, gdy mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od daty otrzymania pożyczki nie
zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia istniejącego na dzień 29.02.2020 r.

Wnioski o udzieleni pożyczki będzie można składać dopiero po ogłoszeniu naboru przez właściwego dyrektora powiatowego urzędu pracy.