facebook

Tarcza antykryzysowa 7.0 – pomoc dla przedsiębiorców

Tarcza 7.0 czyli Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 zostało opublikowane 22.01.2021 w Dzienniku Ustaw.

Pomoc dla przedsiębiorców będzie dostępna o 1 lutego 2021 roku i będzie uzależniona od kodów PKD.

Rozporządzenie to, wprowadza dodatkowe formy wsparcia przedsiębiorców:

  1. Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy.
  2. Dodatkowe świadczenie postojowe.
  3. Jednorazową dotację.
  4. Zwolnienie ze składek ZUS.

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy

O świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami:

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

 

Wnioskujący o to świadczenie będą musieli wykazać, że przychód z ich działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Wnioski na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do dnia 31 marca 2021 r.

Ponowne świadczenie postojowe

O ponowne świadczenie postojowe będą mogli zawnioskować przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności. O świadczenie będzie można się starać w zależności od PKD jednokrotnie lub dwukrotnie.

Uprawnieni do jednokrotnego dodatkowego świadczenia postojowego:

47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Uprawnieni do dwukrotnego świadczenia postojowego:

49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z pola kempingowe
 56.10.A restauracje
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z przygotowanie i podawanie napojów
59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo
59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami TV
59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów TV
59.14.Z działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z  działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A działalność agentów turystycznych
79.12.Z działalność organizatorów turystyki
79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z organizacja targów i kongresów
85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A nauka języków obcych
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D działalność paramedyczna
90.01.Z wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z wspomaganie przedstawień
90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z działalność muzeów
93.11.Z działalność obiektów sportowych
93.13.Z działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z pozostała działalność sportowa
93.21.Z działalność wesołych miasteczek
93.29.A  działalność pokojów zagadek, domów strachu
93.29.B działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
96.04.Z działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

 

Aby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że jego przychód z  uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu wcześniejszym lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

O dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami:

47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z pola kempingowe
56.10.A restauracje
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z przygotowanie i podawanie napojów
59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo
59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv
59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów TV
59.14.Z działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A działalność agentów turystycznych
79.12.Z działalność organizatorów turystyki
79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 82.30.Z organizacja targów i kongresów
85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa
 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A nauka języków obcych
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D działalność paramedyczna
90.01.Z wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z wspomaganie przedstawień
91.02.Z działalność muzeów
93.11.Z działalność obiektów sportowych
93.13.Z działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z pozostała działalność sportowa
93.21.Z działalność wesołych miasteczek
93.29.A  działalność pokojów zagadek, domów strachu
93.29.B działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
96.04.Z działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

 

Aby otrzymać to wsparcie przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej o 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. O dotację będzie można starać się do 31 marca 2021 r.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS będą mogli wnioskować przedsiębiorcy o przeważającym PKD:

– za styczeń:

47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

– za styczeń i grudzień:

49.32.Z Działalność taksówek osobowych
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z pola kempingowe
 56.10.A restauracje
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z przygotowanie i podawanie napojów
59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo
59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv
59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv
59.14.Z działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z  działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A działalność agentów turystycznych
79.12.Z działalność organizatorów turystyki
79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 82.30.Z organizacja targów i kongresów
85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa
 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A nauka języków obcych
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D działalność paramedyczna
90.01.Z wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z wspomaganie przedstawień
90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z działalność muzeów
93.11.Z działalność obiektów sportowych
93.13.Z działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z pozostała działalność sportowa
93.21.Z działalność wesołych miasteczek
93.29.A  działalność pokojów zagadek, domów strachu
93.29.B działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
96.04.Z działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Warunki uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS

Przedsiębiorcy wnioskujący o zwolnienie ze składek ZUS będą musieli spełnić wymagania, oprócz PKD, będą musieli:

  1. wykazać spadek przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.
  2. złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za:
    • styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku o zwolnienie za styczeń
    • grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku obejmującego te miesiące

– nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

O zwolnienie ze składek ZUS za grudzień lub styczeń będzie można wnioskować do 31 marca 2021 r.