facebook

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zmiany 2020 / 2021

Z początkiem 2021 roku nastąpiły duże zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie).

Główne zmiany dotyczą:

 1. Uchylenie załącznika nr 2, który wyłączał wiele zawodów z możliwości opodatkowania ryczałtem.
 2. Poszerzenie definicji wolnego zawodu.
 3. Podniesienie limitów kwoty przychodów do których można zastosować ryczałt.
 4. Możliwość opodatkowania najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej ryczałtem.

Uchylenie załącznika nr 2, który wyłączał wiele zawodów z możliwości opodatkowania ryczałtem.

Do końca 2020 roku załącznik nr 2, który znajdował się w ustawie o ryczałcie wyłączał bardzo dużo zawodów z możliwości opodatkowania swojej działalności ryczałtem, np. księgowych, adwokatów, programistów. Uchylenie tego załącznika oznacza, że od 01.01.2021 praktycznie wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość wybory tej formy opodatkowania.

Rodzaje działalności, które jednak nadal są wykluczone z ryczałtu;

 1. Apteki
 2. Działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych.
 3. Handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
 4. Wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Poszerzenie definicji wolnego zawodu.

Z dniem 01.01.2021 r. znacznie poszerzono definicję wolnego zawodu, rozszerzając go o dodatkowe branże. Obecnie wolnym zawodem są: lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci, tłumacze, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, architekci, inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy reasekuracyjni, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, agenci firm inwestycyjnych, rzecznicy patentowi oraz nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Osoby wyżej wymienione będą traktowane jako osoby wykonujące wolny zawód tylko wtedy, kiedy będą swoją działalność wykonywać osobiście, czyli bez zatrudnienia osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (bez względu na formę zatrudnienia).

To czy dany zawód będzie traktowany jako wolny, czy też nie będzie miało wpływ na ustalanie prawidłowej stawki ryczałtu.

Podniesienie limitów przychodów do których możemy stosować ryczałt.

Został zwiększony limit przychodów, który umożliwi stosowanie tej uproszczonej formy opodatkowania z 250 000 euro do 2 000 000 euro. Oznacza to, że podatnicy, których przychody w roku 2020 nie przekroczyły 9 030 600 zł mogą wybrać w 2021 roku ryczałt jako formę opodatkowania swojej działalności.

Zwiększony został również limit przychodów dla osób, które chciałaby opłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie. Do końca 2020 roku limit ten wynosił 25 000 euro, obecnie 200 000 euro, czyli 903 060 zł.

Możliwość opodatkowania najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej ryczałtem.

Kolejna istotna zmiana w ryczałcie dotyczy osób wynajmujących mieszkanie. Od 2021 roku ryczałtem będą mogły być opodatkowane nie tylko te osoby, które wynajmują mieszkania prywatnie, ale również osoby, który zajmują się wynajmem w ramach działalności gospodarczej.

Stawki podatkowe przewidziane dla tej formy działalności:

 • 8,5% – do przychodu do wysokości 100 000zł,
 • 12,5% – dla przychodów powyżej 100 000zł

RYCZAŁT – informacje ogólne (jakie stawki podatku)

Stawki podatku dochodowego przy ryczałcie są bardzo zróżnicowane i zależą od rodzaju wykonywanej działalności. Większość usług opodatkowana jest stawką 8,5%, (ale nie usługi wykonywane w ramach wolnych zawodów czy też usługi programistyczne), działalność wytwórcza oraz usługi budowlane opodatkowane są stawką 5,5%, a działalność w zakresie handlu i gastronomii stawką 3%.    

UWAGA: Aby zmienić dotychczasową formą opodatkowania na ryczałt konieczna jest aktualizacja formularza CEIDG w Urzędzie Miasta lub elektronicznie (jeśli podatnik dysponuje podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym). Zawiadomienie takie należy zgłosić do dnia 22 lutego 2021 roku.

Ryczałt będzie opłacalny dla osób, które nie ponoszą dużych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przy podjęciu decyzji o zmianie formy opodatkowania należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 • brak możliwości odliczenia kosztów,
 • wysokość stawki ryczałtu,
 • brak możliwości zastosowania ulg B+R oraz IP Box,
 • brak możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem,
 • brak możliwości zastosowania ulgi prorodzinnej.

Wykaz stawek ryczałtu dla poszczególnych rodzajów działalności – art. 12 par. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawka 17 %:

Przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;

Wolne zawody – lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci, tłumacze, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, architekci, inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy reasekuracyjni, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, agenci firm inwestycyjnych, rzecznicy patentowi oraz nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Stawka 15 %:

Przychodów ze świadczenia usług:

 1. reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
 2. pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
 3. pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),
 4. magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radiotaxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
 5. licencyjnych związanych z:

– nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),

– nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),

– nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),

– nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),

– nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),

– nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),

 • związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),
 • związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

 • związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 • przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),
 • finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
 • prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • fotograficznych (PKWiU 74.2),
 • tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),
 • przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),
 • detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
 • obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),
 • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93).

Stawka 10 %:

Przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1);

Stawka 8,5 % przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5 % od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu:

 1. przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,
 2. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym,
 3. świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
 4. świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
 5. wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
 • wynajmu i dzierżawy:

– samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),

– pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),

– środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),

– środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),

– kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),

– motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),

– własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

 • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;

Stawka 8,5 %:

 1. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,
 2. przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
 3. przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 4. przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
 5. przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 6. prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 7. prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 8. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

Stawka 5,5 %:

 1. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 2. prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 3. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;

Stawka 3,0 %:

przychodów:

 1. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 2. z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
 3. ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
 4. z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 5. o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,
 6. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

– środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;

Stawka 2,0 %:

Przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.”, (tzn. ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym)

Przypomnijmy, że art. 12 ustawy w dotychczasowym brzmieniu określał 7 stawek ryczałtu dla poszczególnych przychodów, tj. 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Natomiast po zmianie przepis określa 8 stawek ryczałtu, tj. 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.