facebook

Rozliczenie samochodu w firmie a podatek dochodowy 2019

Nowelizacje ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT) wprowadziły szereg znaczących zmian w zakresie sposobu rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Poniżej zebraliśmy wszystkie najważniejsze dla przedsiębiorcy zmiany w sposobie rozliczania samochodów osobowych w firmie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.

Jakich samochodów dotyczą wprowadzane zmiany?

Ważne jest, iż wprowadzone zmiany w zakresie rozliczania samochodów w firmie dotyczą wyłącznie SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, tj. pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą).  Zatem, przepisy te nie dotyczą pozostałej grupy samochodów,
tj. samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony lub samochodów o masie do 3,5 tony
:

  • których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą stwierdzone dodatkowym badaniem technicznym (adnotacja w dowodzie rejestracyjnych VAT-1 lub VAT-2), dla których jest odliczane 100 % VAT,
  • zgłoszonych do VAT-26, dla których prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdów (kilometrówka) dla celów VAT,
  • przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży (towar) lub wynajmu.

Zatem, ww. samochody pomimo swojej masy do 3,5 ton nie stanowią samochodów osobowych, których dotyczą zmienione przepisy.

odliczenie podatku dochodowego od samochodu firmowego 2019

Sposób rozliczania samochodu w firmie 2019:


Możliwość ujęcia w kosztach firmowych wyłącznie 75 % wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego będącego na stanie firmy i wykorzystywanego do tzw. celów mieszanych.

Od 1 stycznia 2019 r. w przypadku samochodów osobowych będących na stanie firmy (stanowiących środek trwały w firmie) wykorzystywanych w sposób mieszany (prywatnie i służbowo) przedsiębiorca może zaliczyć w koszty firmowe wyłącznie 75 % poniesionych kosztów używania samochodu (np. kosztów paliwa, napraw, itp.), a nie jak do końca
2018 r. 100 % takich kosztów.

Możliwość zaliczenia 100% takich wydatków mają tylko przedsiębiorcy prowadzący szczegółową ewidencję (kilometrówkę) potwierdzającą wykorzystywanie samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej dla celów VAT (zgłoszonych do VAT-26).

Koszt wykorzystania przez pracowników prywatnych samochodów w trakcie delegacji (rozliczanych przez delegację) rozliczany będzie na starych zasadach, tj. w 100% kosztów do wysokości wynikającej z kilometrówki.


Możliwość ujęcia w kosztach firmowych wyłącznie 20 % wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego (nie będącego na stanie firmy) wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2019 r. wykorzystywanie przez przedsiębiorcę do celów prowadzonej działalności gospodarczej prywatnego samochodu (nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy) wiąże się z możliwością zaliczenia w kosztach firmowych wyłącznie 20 % poniesionych kosztów używania samochodu (np. kosztów paliwa, napraw, itp.), a nie jak do końca 2018 r. 100 % takich kosztów do wysokości prowadzonej kilometrówki. Powyższe oznacza, iż tacy przedsiębiorcy obecnie nie będą już prowadzić kilometrówek.

W celu zwiększenia wysokości kosztów podatkowych związanych z wykorzystaniem samochodu z 20% do 75 % przedsiębiorca powinien rozważyć możliwość ujęcia wykorzystywanego samochodu prywatnego w majątku firmy (przyjęcia na środek trwały).


Zwiększenie limitu amortyzacji i kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych będących na stanie firmy do 150 000 zł oraz 225 000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych).

Od 1 stycznia 2019 r. podwyższony został limit wartości nabytego samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych w kosztach firmowych z 20 000 euro (30 000 euro w przypadku samochodów elektrycznych) do 150 000 zł oraz 225 000,00 zł (w przypadku samochodów elektrycznych). Powyższe dotyczy takich samych limitów do kosztów ubezpieczenia samochodów firmowych.

Zatem, w przypadku amortyzacji samochodu osobowego w firmie o wartości do 150 000 zł odpisy amortyzacyjne w całości uwzględniane będą w kosztach podatkowych firmy.

UWAGA: Amortyzacja samochodów osobowych przyjętych na stan firmy przed dniem 1 stycznia 2019 r. rozliczana będzie na starych zasadach.


Wprowadzenie limitu zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z leasingiem samochodów osobowych w wysokości 150 000 zł oraz 225 000 zł (w przypadku pojazdów elektrycznych).

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzony został limit zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z leasingiem samochodów osobowych w wysokości 150 000 zł oraz 225 000 zł
(w przypadku pojazdów elektrycznych). Do końca 2018 r. nie funkcjonował w tym zakresie żaden limit. Należne kwoty przewyższające te wartości będą wyliczane w proporcji do ustalonego limitu, który będzie dotyczył opłaty wstępnej i każdej raty leasingowej. Dla pojazdów o wartości mieszczącej się w ww. limicie do kosztów uzyskania przychodu będzie trafiać cała kwota opłaty wstępnej i raty leasingowej.

Jeśli raty leasingowe samochodu o wartości do 150 000 zł obejmować będą dodatkowo koszty eksploatacji pojazdu to wówczas do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji pojazdu, stosowane jest ograniczenie 75% (pozostała część raty zaliczona zostanie w 100% w koszty firmowe).