facebook

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – start programu

Czym jest PPK – Pracownicze plany kapitałowe?

Co do istoty Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) to powszechny program systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60-tego roku życia. W teorii zatem program ten ma poprawić sytuację finansową osób na emeryturze. Środki gromadzone w ramach PPK będą środkami prywatnymi. Jego istota polega na tym, iż do oszczędności pracownika odkładanych w ramach programu składają się trzy podmioty: pracownik, jego pracodawca oraz państwo (chociaż ten ostatni raczej symbolicznie).

W 2021 r. PPK również dla niewielkich firm

Pracowniczy Plan Kapitałowy wprowadzany jest w Polsce w sposób stopniowy, zaczynając od największych podmiotów. Rok 2021 jest tym, w którym już wszystkie firmy zostaną nim objęte. Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisami w zakresie PPK objęte zostaną
m.in. niewielkie firmy zatrudniające, czyli przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniali mniej niż 20 osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK oraz ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności po tej dacie. Zatem wystarczy zatrudniać choćby jednego pracownika, by zostać objęty programem PPK.

Firmy te powinny pamiętać o obowiązujących terminach  na zawarcie z wybraną instytucją finansową następujących umów:

  • do 23.04.2021 r. – umowy o zarządzanie PPK,
  • do 10.05.2021 r. – umowy o prowadzenie PPK.

Rezygnacja pracownika z udziału w PPK

Pracowniczy Plan Kapitałowy zakłada, iż każdy pracownik w sposób automatyczny przystępuje do tego programu (nie trzeba się zgłaszać). Wyjątek stanowią osoby w wieku pomiędzy 55 a 70 rokiem życia, które do programu mogą przystąpić na swój wniosek (nie są zapisywani automatycznie).

biuro rachunkowe Rzeszów

Biuro Rachunkowe Rzeszów

Z udziału w PPK można również zrezygnować. Rezygnacja pracownika z udziału w PPK musi zostać złożona na piśmie i zawierać jego własnoręczny podpis. Nie jest ona jednak ważna bezterminowo. Co cztery lata pracownik musi ponownie składać deklarację
o nieprzystępowaniu do programu. W innym wypadku zostanie zapisany automatycznie. Jeżeli natomiast ktoś złożył już swoją rezygnację, a chciałby jednak ponownie przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych, to w każdej chwili może to zrobić.

Mikroprzedsiębiorca nie musi przystępować do PPK, jeżeli uzyska pisemne rezygnacje od wszystkich pracowników

Wyjątek stanowią przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, i mający jednocześnie status mikroprzedsiębiorcy, którzy nie będą musieli przystąpić do PPK jeśli wszystkie zatrudnione osoby złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jeżeli przedsiębiorcy takiemu wszystkie zatrudnione przez niego osoby złożą rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, podmiot ten nie będzie musiał zawierać umowy o zarządzanie PPK.

UWAGA: Należy jednak pamiętać, że jeżeli osoba zatrudniona, która uprzednio złożyła deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złoży następnie wniosek o dokonywanie wpłat – mikroprzedsiębiorca  będzie jednak zobowiązany do utworzenia PPK. Tak będzie również w przypadku, gdy ten przedsiębiorca zatrudni nowego pracownika, który będzie chciał oszczędzać w PPK.

Jak ustalić status mikroprzedsiębiorcy?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 Prawa przedsiębiorców status mikroprzędsiębiorcy posiada podmiot, który  w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły w złotych równowartości 2 mln euro.

Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych można uzyskać na dedykowanej stronie : https://www.mojeppk.pl/