facebook

Zmiany w leasingu i sposobie opodatkowania tzw. wykupu prywatnego w Nowym Polskim Ładzie

Jedną z proponowanych zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu jest zaproponowana przez Resor Finansów zmiana w opodatkowaniu wykupu prywatnego z leasingu. Jest to istotna zmiana, która jeśli wejdzie w życie spowoduje, iż od 2022 r. przedsiębiorcy utracą możliwość korzystania z tzw. wykupu prywatnego, który pozwalał na sprzedaż np. samochodu osobowego bez żadnego podatku już po pół roku od wykupienia go przez przedsiębiorcę z leasingu. W opinii autorów tej zmiany ma ona na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W rzeczywistości likwidacja tej możliwości dającej pewien podatkowy oddech przedsiębiorcom będzie kolejnym krokiem zaciskającym, i tak już ciasną pętlę na szyi wielu przedsiębiorców.

Co obecnie umożliwia przedsiębiorcy wykup prywatny?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca w ramach tej działalności z leasingu np. samochodu osobowego ma możliwość wykupić po zakończeniu okresu leasingu jego przedmiot na cele prywatne. Oznacza to, iż np. samochód osobowy, który przez cały okres leasingu wykorzystywany był przez przedsiębiorcę do celów firmowych, a opłacane raty leasingowe obciążały koszty firmowe może zostać po zakończeniu leasingu wykupiony na cele prywatne. Wykupionego samochodu nie należy wówczas wprowadzać do ewidencji środków trwałych lub ewidencji wyposażenia.

Tym samym tak wykupiony przedmiot leasingu, np. samochód osobowy, którego przedsiębiorca nie wprowadzi „do firmy” nie wpłynie w żaden sposób na przychody i koszty prowadzonej przez niego działalności oraz należności z tytułu VAT.

Mało twego, tak wykupiony na cele prywatne przedmiot leasingu przedsiębiorca zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych może odsprzedać po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego czy VAT. Sprzedaż takiego przedmiotu przed upływem 6 miesięcy od wykupu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy.

POLSKI ŁAD – zmiany w leasingu i sposobie opodatkowania tzw. wykupu prywatnego

Biuro Rachunkowe Rzeszów

POLSKI ŁAD likwiduje możliwość wykupu prywatnego

Projekt proponowanych zmian podatkowych zakłada zaliczenie przychodów ze sprzedaży poleasingowego przedmiotu np. samochodu osobowego nawet wykupionego do majątku prywatnego (na cele prywatne) do przychodów z działalności gospodarczej w okresie krótszym niż 5 lat, od wykupu. Zatem, jeśli proponowane zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego oraz VAT również w sytuacji, gdy poleasingowy przedmiot wykupią na cele prywatne, jeśli wcześniej raty leasingowe były opłacane w ramach działalności gospodarczej i obciążały koszty firmowe.

Proponuje się wydłużenie okresu obowiązku odprowadzenia podatku z obowiązujących dziś 6 miesięcy do 5 lat, licząc od roku w którym została opłacona ostatni rata (nastąpił wykup).