facebook

Obowiązkowy Split Payment – zmiany w VAT od 1 listopada 2019 r.

W związku ze zmianą ustawy o VAT z dniem 1 listopada 2019 r. wchodzi w życie istotna zmiana, która może dotyczyć wielu przedsiębiorców rozliczających podatek VAT, w tym
w szczególności tych którzy w obrocie krajowym wystawiali faktury VAT z tzw. „odwrotnym obciążeniem”. Zmiana dotyczy obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (SPLIT PAYMENT) w transakcjach wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, który zastąpi dotychczasowe „odwrotne obciążenie”.

Mechanizm podzielonej płatności SPILT PAYMENT wprowadzony został od 01.07.2018 r., i do tej pory był dobrowolny, a decyzja o jego stosowaniu należała do podatnika będącego nabywcą towarów czy usług (podmiot dokonujący zapłaty za otrzymaną fakturę). To podmiot dokonujący zapłaty za fakturę VAT decydował, czy zapłacić całą kwotę brutto z faktury na rachunek bankowy sprzedawcy, czy zastosować mechanizm podzielonej płatności i przekazać na rachunek bankowy sprzedawcy kwotę netto wynikającą z otrzymanej faktury VAT, natomiast pozostałą część zapłaty (kwotę VAT) przekazać na specjalny rachunek sprzedawcy – subkonto (tzw. rachunek VAT).

Obowiązkowy SPLIT PAYMENT dla niektórych transakcji od 1 listopada 2019 r.

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (SPLIT PAYMENT) będzie już obowiązkowy w przypadku transakcji dla których łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • na fakturze VAT wykazana będzie co najmniej jedna transakcja wymieniona w załączniku
    nr 15 do ustawy o VAT (bez względu na wartość tej pozycji),
  • łączna wartość brutto faktury VAT wynosi co najmniej 15 000 zł (chodzi o wartość faktury nie transakcji wynikającej z załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
  • transakcja dokonywana będzie między przedsiębiorcami, tj. nie ma znaczenia czy odbiorca faktury jest VAT-owcem, czy jest zwolniony z VAT).

Zatem, jeśli wartość brutto faktury VAT opiewać będzie na kwotę niższą niż 15 000 zł (nawet jak dokumentować będzie transakcje wynikające z załącznika nr 15 do ustawy o VAT) lub faktura wystawiona będzie na osobę fizyczną mechanizm SPILT PAYMENT nie będzie obowiązkowy.

UWAGA na właściwe oznaczenie wystawianych faktur VAT.

WAŻNE: W przypadku gdy spełnione zostaną wszystkie ww. warunki sprzedawca (wystawca faktury VAT) jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze VAT adnotacji mechanizm podzielonej płatności”, a kupujący (odbiorca takiej faktury VAT) jest zobowiązany do jej zapłaty przy wykorzystaniu mechanizmu SPLIT PAYMENT.

Sankcje za niezastosowanie się do obowiązkowego SPLIT PAYMENT.

Jeżeli sprzedawca pomimo istniejącego obowiązku nie zamieści na wystawianej fakturze VAT adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” organ podatkowy ustali mu sankcję karną w wysokości 30 % kwoty podatku wykazanego na tej fakturze (sankcja ta będzie jednak naliczona wyłącznie od wartości kwoty VAT przypadającej na te pozycje faktury, które dotyczyć będą transakcji  wymienionych w załączniku nr 15).

Jeżeli kupujący pomimo istniejącego obowiązku nie dokona płatności w systemie SPLIT PAYMENT organ podatkowy ustali mu sankcję karną w wysokości 30 % kwoty podatku wykazanego na otrzymanej fakturze (sankcja ta będzie jednak naliczona wyłącznie od wartości kwoty VAT przypadającej na te pozycje faktury, które dotyczyć będą transakcji  wymienionych w załączniku nr 15). Dodatkowo jeśli kupujący pomimo istniejącego obowiązku nie dokona płatności w systemie SPLIT PAYMENT od 01 stycznia 2020 r. nie będzie mógł rozliczyć takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodów.

Jakich transakcji będzie dotyczyć obowiązkowy SPLIT PAYMENT?

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczyć będzie transakcji które zostały wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Są to w większości  transakcje, które dotychczas wykazane były w: załączniku nr 11 ( m.in. laptopy, notebooki, tablety konsole do gier, odpady i złom z metali szlachetnych) , załączniku nr 13 (m.in. wyroby stalowe, paliwa, akcesoria komputerowe, aparaty fotograficzne, jednostki pamięci)
i załączniku nr 14 (roboty budowlane wykonywane na zasadzie podwykonawstwa).

UWAGA: Do tej pory transakcje wynikające z załączników nr 11, 13, 14 ustawy o VAT wymagały stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Od 1 listopada 2019 r. stosowany dotychczas w obrocie krajowym mechanizm „odwrotnego obciążenia” znika
i zostanie zastąpiony obowiązkowych mechanizmem SPLIT PAYMENT (ale tylko w przypadku faktur VAT spełniających ww. warunki).
Zatem, obecnie w przypadku faktur VAT dokumentujących transakcje w obrocie krajowym, dla których wymagane było „odwrotne obciążenie” (np. roboty budowlane wykonywane na zasadzie podwykonawstwa, dla których wymagane było zastosowanie „odwrotnego obciążenia”), których wartość brutto nie przekroczy 15 000 zł – od 1 listopada 2019 r. nie będą już zawierały ani mechanizmu „odwrotnego obciążenia”, ani mechanizmu „podzielonej płatności”.

Obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego.

W związku z obowiązkowym stosowaniem w niektórych transakcjach mechanizmu SPLIT PAYMENT wystawca faktury VAT zobowiązany będzie do posiadania subkonta VAT, na który przelewana będzie wartość podatku VAT wynikająca z faktury. Co oznacza, iż konieczne będzie posiadanie firmowych rachunków bankowych (bo tylko do takich rachunków banki otwierają subkonta VAT).

Z RACHUNKU VAT MOŻNA REGULOWAĆ INNE PŁATNOŚCI NIŻ TYLKO PODATEK VAT

Od 1 listopada 2019 r. przedsiębiorcy posiadający subkonta VAT będą mogli z zgromadzonych tam środków regulować inne płatności niż tylko podatek VAT (jak do tej pory). Z subkonta VAT dodatkowo będzie można zapłacić: podatek dochodowy PIT i CIT, podatek akcyzowy, należności celne, składki ZUS.