facebook

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2020 roku

Jak to zwykle bywa początek roku niesie za sobą wiele zmian w przepisach podatkowych. Poniżej przedstawiamy informacje o najważniejszych zmianach, które zaczną obowiązywać od 01.01.2020 r. i dotyczyć będą większości przedsiębiorców.

Obowiązek zapłaty za fakturę VAT powyżej 15 000 zł na konto bankowe wykazane w Białej licie podatników VAT

Jak już informowaliśmy z dniem 1 września 2019 r. Ministerstwo Finansów uruchomiło elektroniczny wykaz informacji o podatnikach VAT, tzw. Białą Listę Podatników VAT.

Wyszukiwarka podatników VAT dostępna jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

W wyszukiwarce tej można znaleźć informacje o podmiotach zarejestrowanych do podatku VAT, podmiotach niezarejestrowanych, wykreślonych czy przywróconych do rejestru VAT.
W wykazie znajdują się też informacje o danym podmiocie, w tym informacje o zgłoszonych do Urzędu Skarbowego rachunkach bankowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Dane te będę przez Ministerstwo Finansów aktualizowane codziennie, raz na dobę.

Od 01.01.2020 r. w przypadku transakcji przekraczających 15 000 zł (bez względu na liczbę dokumentujących ją faktur VAT) przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapłaty za otrzymane faktury wyłącznie na konta bankowe opublikowane w wykazie podatników VAT (białej liście podatników VAT). W przypadku transakcji (umowy) w ramach której wystawiane będą więcej niż jedna faktura, do określenia limitu 15 000 zł nie ma znaczenia wartość pojedynczej faktury, lecz wartość całej transakcji (kontraktu).

Powyższa zmiana oznacza, iż każdy przedsiębiorca (bez względu na status podatnika VAT), który otrzyma od czynnego podatnika VAT fakturę dokumentującą transakcję o wartości powyżej 15 000 zł, przed dokonaniem płatności zobowiązany będzie do sprawdzenia czy na dzień dokonania płatności wykazany w treści faktury nr konta bankowego kontrahenta znajduje się w Białej liście podatników VAT.

W przypadku zapłaty za taką fakturę na konto bankowe kontrahenta niewykazane przez niego w Białej liście podatników VAT przedsiębiorcy grodzić będą następujące sankcje:

  • brak możliwości zaliczenia takiego wydatku w podatkowych kosztach uzyskania przychodu,
  • solidarna odpowiedzialność z wystawcą faktury za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która przypada na dokonaną płatność na inny rachunek niż opublikowany w Białej liście podatników VAT.

Przedsiębiorca, który nie sprawdził i zapłacił za otrzymaną fakturę dokumentującą transakcję o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek bankowy niewykazany w Białej liście podatników VAT będzie mógł uniknąć ww. sankcji w przypadku, gdy w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu poinformuje Urząd Skarbowy właściwy dla wystawcy faktury o numerze rachunku bankowego, na który zlecił taki przelew.

Ulga za złe długi w podatku dochodowym

Szczególnie ważne jest zatem zarówno sprawdzenie i aktualizacja w wykazie wszystkich kont bankowych wykorzystywanych przez Państwa do działalności gospodarczej (tj. w szczególności kont wykazywanych na wystawianych fakturach VAT, na które kontrahenci dokonują wpłat), jak i również odpowiednie sprawdzenie przed dokonaniem płatności za fakturę, czy wykazane w treści faktury konto bankowe kontrahenta została przez niego zgłoszone w Białej liście podatników VAT.

Z dniem 01.01.2020 r. w podatku dochodowym zacznie obowiązywać znane już z ustawy
o VAT rozwiązanie zwane „ulgą za złe długi”.  Na czym ono polega?

Ze strony wystawcy faktury:

W przypadku niezapłaconych przez kontrahenta faktur VAT przedsiębiorcy po upływie 90 dni liczonych od zawartego na fakturze terminu zapłaty przysługiwać będzie prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o wartość należnej
i nieotrzymanej zapłaty. Innymi słowy przedsiębiorcy, który wystawił fakturę VAT i zgodnie
z prawem zaliczył jej wartość do przychodów podatkowych, w przypadku otrzymania płatności (braku jej uregulowania przez kontrahenta), po upływie 90 dni będzie mógł tą wartość zaliczyć do kosztów podatkowych.

Ze strony dłużnika (podmiotu zobowiązanego do zapłaty za otrzymaną fakturę):

Ulga za złe długi obowiązywać będzie również dłużników. Przedsiębiorca, który otrzymał fakturę VAT i zgodnie z prawem zaliczył jej wartość do kosztów podatkowych, w przypadku braku dokonania płatności za tą fakturę, po upływie 90 dni będzie zobowiązany jej wartość zaliczyć do przychodów podatkowych i odprowadzić należny podatek dochodowy.

Jedno, indywidualne konto bankowe do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Obecnie podatnicy opłacając należne podatki zobowiązani są wykonać przelewy bankowe na odpowiednie rachunki, zależne od Urzędu Skarbowego (każdy urząd dysponuje swoimi rachunkami) oraz płaconych podatków (różne podatki płacone są na różne rachunki bankowe). Powyższe wymaga od podatników przed zapłaceniem podatku, wyboru
w bankowej platformie transakcyjnej odpowiedniego urzędu skarbowego, a następnie właściwego oznaczenia podatku.

Od 01.01.2020 r. każdy podatnik będzie już posiadał swój jeden, stały, indywidualny rachunek bankowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, który będzie mu służyć do wpłat należności podatkowych z tytułu podatków PIT, CIT, VAT. Powyższe oznacza, iż każdy z tych podatków będzie płacony na ten jeden numer rachunku bankowego (bez względu na zmianę urzędu skarbowego). Podobne rozwiązanie obecnie funkcjonuje w zakresie opłaty należności do ZUS.

Numer indywidualnego rachunku bakowego można pobrać w dowolnym urzędzie skarbowym lub skorzystać z internetu i dostępnego na stronie podatki.gov.pl generatora.

Generator służący do pobranie mikrorachunku podatkowego dostępny jest tutaj:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (SPLIT PAYMENT)
w transakcjach wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, który zastąpi dotychczasowe „odwrotne obciążenie” wszedł w życie już 01.11.2019 r. (o czym już informowaliśmy). Poniżej jeszcze raz przypominamy jego zasadę oraz sankcje za brak jego zastosowania.

Mechanizm podzielonej płatności SPILT PAYMENT wprowadzony został od 01.07.2018 r., i do tej pory był dobrowolny, a decyzja o jego stosowaniu należała do podatnika będącego nabywcą towarów czy usług (podmiot dokonujący zapłaty za otrzymaną fakturę). To podmiot dokonujący zapłaty za fakturę VAT decydował, czy zapłacić całą kwotę brutto z faktury na rachunek bankowy sprzedawcy, czy zastosować mechanizm podzielonej płatności i przekazać na rachunek bankowy sprzedawcy kwotę netto wynikającą z otrzymanej faktury VAT, natomiast pozostałą część zapłaty (kwotę VAT) przekazać na specjalny rachunek sprzedawcy – subkonto (tzw. rachunek VAT).

Obowiązkowy SPLIT PAYMENT dla niektórych transakcji od 1 listopada 2019 r.

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (SPLIT PAYMENT) jest już obowiązkowy w przypadku transakcji dla których łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • na fakturze VAT wykazana będzie co najmniej jedna transakcja wymieniona w załączniku
    nr 15 do ustawy o VAT (bez względu na wartość tej pozycji),
  • łączna wartość brutto faktury VAT wynosi co najmniej 15 000 zł (chodzi o wartość faktury nie transakcji wynikającej z załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
  • transakcja dokonywana będzie między przedsiębiorcami, tj. nie ma znaczenia czy odbiorca faktury jest VAT-owcem, czy jest zwolniony z VAT).

Zatem, jeśli wartość brutto faktury VAT opiewać będzie na kwotę niższą niż 15 000 zł (nawet jak dokumentować będzie transakcje wynikające z załącznika nr 15 do ustawy o VAT) lub faktura wystawiona będzie na osobę fizyczną mechanizm SPILT PAYMENT nie będzie obowiązkowy.

UWAGA na właściwe oznaczenie wystawianych faktur VAT.

WAŻNE: W przypadku gdy spełnione zostaną wszystkie ww. warunki sprzedawca (wystawca faktury VAT) jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze VAT adnotacji mechanizm podzielonej płatności”, a kupujący (odbiorca takiej faktury VAT) jest zobowiązany do jej zapłaty przy wykorzystaniu mechanizmu SPLIT PAYMENT.

Sankcje za niezastosowanie się do obowiązkowego SPLIT PAYMENT.

Jeżeli sprzedawca pomimo istniejącego obowiązku nie zamieści na wystawianej fakturze VAT adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” organ podatkowy ustali mu sankcję karną w wysokości 30 % kwoty podatku wykazanego na tej fakturze (sankcja ta będzie jednak naliczona wyłącznie od wartości kwoty VAT przypadającej na te pozycje faktury, które dotyczyć będą transakcji  wymienionych w załączniku nr 15).

Jeżeli kupujący pomimo istniejącego obowiązku nie dokona płatności w systemie SPLIT PAYMENT organ podatkowy ustali mu sankcję karną w wysokości 30 % kwoty podatku wykazanego na otrzymanej fakturze (sankcja ta będzie jednak naliczona wyłącznie od wartości kwoty VAT przypadającej na te pozycje faktury, które dotyczyć będą transakcji  wymienionych w załączniku nr 15). Dodatkowo jeśli kupujący pomimo istniejącego obowiązku nie dokona płatności w systemie SPLIT PAYMENT od 01 stycznia 2020 r. nie będzie mógł rozliczyć takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodów.

Jakich transakcji będzie dotyczyć obowiązkowy SPLIT PAYMENT?

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczyć będzie transakcji które zostały wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Są to w większości  transakcje, które dotychczas wykazane były w: załączniku nr 11 ( m.in. laptopy, notebooki, tablety konsole do gier, odpady i złom z metali szlachetnych) , załączniku nr 13 (m.in. wyroby stalowe, paliwa, akcesoria komputerowe, aparaty fotograficzne, jednostki pamięci)
i załączniku nr 14 (roboty budowlane).

UWAGA: Do tej pory transakcje wynikające z załączników nr 11, 13, 14 ustawy o VAT wymagały stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Od 1 listopada 2019 r. stosowany dotychczas w obrocie krajowym mechanizm „odwrotnego obciążenia” znika
i zostanie zastąpiony obowiązkowych mechanizmem SPLIT PAYMENT (ale tylko w przypadku faktur VAT spełniających ww. warunki).
Zatem, obecnie w przypadku faktur VAT dokumentujących transakcje w obrocie krajowym, dla których wymagane było „odwrotne obciążenie”, których wartość brutto nie przekroczy 15 000 zł – od 1 listopada 2019 r. nie będą już zawierały ani mechanizmu „odwrotnego obciążenia”, ani mechanizmu „podzielonej płatności”.

Obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego.

W związku z obowiązkowym stosowaniem w niektórych transakcjach mechanizmu SPLIT PAYMENT wystawca faktury VAT zobowiązany będzie do posiadania subkonta VAT, na który przelewana będzie wartość podatku VAT wynikająca z faktury. Co oznacza, iż konieczne będzie posiadanie firmowych rachunków bankowych (bo tylko do takich rachunków banki otwierają subkonta VAT).

Z RACHUNKU VAT MOŻNA REGULOWAĆ INNE PŁATNOŚCI NIŻ TYLKO PODATEK VAT

Od 1 listopada 2019 r. przedsiębiorcy posiadający subkonta VAT mogą z zgromadzonych tam środków regulować inne płatności niż tylko podatek VAT (jak do tej pory). Z subkonta VAT dodatkowo będzie można zapłacić: podatek dochodowy PIT i CIT, podatek akcyzowy, należności celne, składki ZUS.