facebook

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników

1. Dofinansowanie wynagrodzenia i składek ZUS przez Starostę (Powiatowe Urzędy Pracy). O to wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, przy spełnianiu następujących warunków:

− wystąpił spadek obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) liczonych jako stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy po dniu 1.01.2020 r. a przed

dniem złożenia wniosku o przyznania dofinansowanie do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego.

− utrzymanie zatrudnienia pracowników objętych wnioskiem zarówno przez okres dofinansowanie (maksymalnie 3 miesięcy) jak również przez następny okres równy okresowi dofinansowanie (czyli łącznie maksymalnie przez 6 miesięcy).

− niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

− złożenie wniosku do właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przez dyrektora PUP naboru wniosków.

dofinansowanie pracowników

Biuro rachunkowe Rzeszów – Optymalni

Wysokość przyznanej pomocy uzależniona będzie od spadku obrotów i będzie wynosić:

− w przypadku spadku obrotów co najmniej o 30% – będzie mogło być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika, tj. w wysokości nie wyższej niż 1 566 zł.

− w przypadku spadku obrotów co najmniej o 50 % – będzie mogło być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika, tj. w wysokości nie wyższej niż 2 192 zł.

− w przypadku spadku obrotów co najmniej o 80 % – będzie mogło być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika, tj. w wysokości nie wyższej niż 2 819 zł.

Dofinansowanie po podpisaniu umowy przedsiębiorcy ze starostą wypłacane będzie w okresach miesięcznych (nie dłużej niż 3 miesiące) po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

2. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych.

O to wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Polegać będzie na dofinansowaniu wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy, po spełnieniu następujących warunków:

− wystąpienie spadku obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym), tj. nie mniej niż 15 % liczonych jako stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy po dniu 1.01.2020 r. a przed dniem złożenia wniosku o przyznania dofinansowanie do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego, lub nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

− niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

− objęcie pracowników przestojem ekonomicznym (okres niewykonywania przez pracownika pracy z przyczyn niedotyczących pracownika) lub obniżonym wymiarem czasu pracy (obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika).

− złożenie wniosku do właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wysokość przyznanej pomocy będzie wynosić:

1.  w przypadku objęcia pracowników przestojem ekonomicznym:

− wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę – pracodawca wypłaca pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone (jednak nie więcej niż 50% oraz nie niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia).

− wysokość wsparcia – wynagrodzenie pracownika jest dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, tj. w kwocie 1 300 zł oraz dodatkowo składki ZUS pracodawcy od tej kwoty (tj. łącznie 1 533,09 zł);

− dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. wyższe od kwoty 15 595,74 zł.

2. w przypadku objęcia pracowników obniżonym wymiarem czasu pracy:

− przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

− wysokość wsparcia – do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a), jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania oraz dodatkowo składki ZUS pracodawcy od tej kwoty (tj. łącznie 2 452,00 zł);

− dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. wyższe od kwoty 15 595,74 zł.

Wnioski o to wsparcie można złożyć za okres maksymalnie 3 miesięcy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.