facebook

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania na dostawę

o wartości poniżej 50 tys. zł. netto na:

Dostawę niezbędnego sprzętu informatycznego dla projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe z partnerami i umożliwiającego wprowadzenie na rynek  nowej usługi elektronicznej w zakresie e-księgowości”

 

Zamawiający:

OPTYMALNI Biuro Doradczo – Księgowe Sp. z o.o.

Hanasiewicza 19/2

35-103 Rzeszów

NIP: 8133730658

Tel. 539 360 605

E-mail: biuro@optymalni.rzeszow.pl

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK

 OPTYMALNI  Biuro Doradczo – Księgowe Sp. z o.o.

zaprasza

do złożenia oferty w zakresie dostawy niezbędnego sprzętu informatycznego dla projektu nr RPPK.01.04.01-18-0491/17 pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe z partnerami i umożliwiającego wprowadzenie na rynek nowej usługi elektronicznej w zakresie e-księgowości”.

Zamówienie o wartości poniżej 50 tys. PLN netto prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku w oparciu o postanowienia „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017, zwanych dalej „Wytycznymi”.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. Formularz ofertowy
  3. Projekt umowy