facebook

Wydłużenie terminu oceny formalnej projektów na rozwój MŚP w ramach RPO WP

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego poinformował o wydłużeniu terminu prowadzonej oceny formalnej projektów projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa I, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Nowy termin zakończenia oceny formalnej wyznaczony został na dzień 29.07.2016 r.

Biorąc pod uwagę ogromną liczbę złożonych w ramach tego naboru wniosków (1335) można było spodziewać się komunikatu o wydłużeniu terminu zakończenia oceny formalnej.

Przypomnijmy, iż zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu ocena formalna wniosków powinna zakończyć się w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru (z możliwością przedłużenia tego terminu o maksymalnie kolejne 60 dni kalendarzowe). Ocena merytoryczna zaś, powinna zakończyć się w terminie do 60 dni kalendarzowych (z możliwością przedłużenia tego terminu o maksymalnie kolejne 30 dni kalendarzowe).

Wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom życzymy cierpliwości i oczywiście pozytywnej oceny złożonych projektów  🙂