facebook

Dotacje dla firm z terenu woj. podkarpackiego – nabór wniosków w ramach RPO WP

Długo oczekiwany przez firmy z terenu województwa podkarpackiego nabór OGŁOSZONY !!!

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ: rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie można otrzymać na projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Wsparcia nie otrzymają firmy realizujące przedsięwzięcia prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych.

Realizowany projekt musi zakończyć się do 30 czerwca 2018 r.

Kto może starać się o wsparcie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Maksymalna i minimalna wartość kosztów kwalifikowanych

1.dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

  • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł,

2.dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem  prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

  • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

  • w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw – 70 %
  • w przypadku średnich przedsiębiorstw – 60 %.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie: od 19 stycznia do 31 marca 2015 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/562-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE POZYSKANIEM DOTACJI FIRMY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.