facebook

Dofinansowanie projektów informatycznych dla młodych firm (startup)

Szansa dla młodych firm na ich rozwój poprzez pozyskanie dofinansowania z UE na poziomie 80 %.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ: TIK MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie można otrzymać na projekty polegające na uruchomieniu aplikacji i sług elektronicznych w modelach:

  1. B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
  2. B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
  3. C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.

Jakie wydatki można sfinansować w ramach projektu:

  • nabycie nowego sprzętu informatycznego,
  • nabycie oprogramowania,
  • usługi informatyczna związane z instalacją i konfiguracją sprzętu i oprogramowania,
  • usługi doradcze bezpośrednio związane z wdrożeniem.

Kto może starać się o wsparcie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro i małe przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc na moment złożenia wniosku. Większą szansą na uzyskanie dofinansowanie będą mieć przedsiębiorcy prowadzący działalność przez okres powyżej 6 m-c do 24 m-cy.

Maksymalna i minimalna wartość kosztów kwalifikowanych

  • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 zł.
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 zł,

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 80 %.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie: od 12 czerwca do 30 czerwca 2017 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1352-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-tik

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem oraz znacznie ograniczoną alokacją środków przeznaczonych na dofinansowanie należy się do niego solidnie przygotować.

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE POZYSKANIEM DOTACJI FIRMY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.