facebook

Zmiana sposobu opodatkowania spółek komandytowych od dnia 01.01.2021

Od dnia 01.01.2021 r. wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikami podatku od osób prawnych CIT. Nowe regulacje prawne sprawią, iż dochody osiągane przez spółki komandytowe, podobnie jak to jest przy spółkach kapitałowych (np. sp. z o.o.) będą
w pierwszej kolejności opodatkowane podatkiem CIT (ze stawką 9% lub 19%), na następnie dalsze opodatkowanie nastąpi w momencie wypłaty zysków wspólnikom. Zatem dla spółek komandytowych zmiana przepisów oznacza podwójne opodatkowanie: raz na poziomie spółki (CIT), drugi raz na poziomie wspólników (CIT/PIT).

Opodatkowanie spółek komandytowych przed zmianami:

 Do dnia 31.12.2020 r. spółki komandytowe nie były podatnikami podatku dochodowego, co oznaczało, iż dochody osiągane przez spółkę komandytową nie były opodatkowane na poziomie samej spółki. Podatek dochodowy płacony był wyłącznie przez wspólników takiej spółki, którzy wykazywali przychody oraz koszty proporcjonalne do udziałów w spółce. I od tak wyliczonych kwot dochody płacony był podatek tylko przez wspólników spółki komandytowej (nie występowało tutaj podwójne opodatkowanie znane ze spółek kapitałowych).

Opodatkowanie spółek komandytowych po zmianach – od 01.01.2021:

Od dnia 01.01.2021 r. wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikami podatku od osób prawnych CIT. Oznacza to, iż pojawi się tutaj podwójne opodatkowanie osiąganych przez spółki komandytowe dochodów: raz na poziomie spółki (CIT), drugi raz na poziomie wspólników (CIT/PIT).

Opodatkowanie spółki komandytowej:

Dochody uzyskane przez spółkę komandytową w pierwszej kolejności opodatkowane zostaną podatkiem CIT, wg stawki podatkowej:

  • 9 % – w przypadku gdy roczne przychody wygenerowane przez spółkę nie przekroczą progu 2 mln euro,
  • 19 % – w przypadku gdy roczne przychody wygenerowane przez spółkę przekroczą próg
    2 mln euro.

biuro rachunkowe Rzeszów

Biuro Rachunkowe Rzeszów

Opodatkowanie wspólników:

Dochody uzyskane przez wspólników spółek komandytowych będą opodatkowane jak dochody z udziału w zyskach osób prawnych (tak samo jak dywidendy ze spółek z o.o., czy akcyjnych). Jeżeli wspólnik jest osobą fizyczną, to będzie musiał zapłacić podatek zryczałtowany w wysokości 19% dochodu uzyskanego z tytułu udziału w spółce komandytowej. Sposób opodatkowania wspólników spółki komandytowej zależał będzie od statutu takiego wspólnika, tj.:

  • KOMPLEMENTARIUSZ (w najczęściej spotykanym modelu komplementariuszem w spółce komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) – będzie mu przysługiwało prawo odliczenia od swojego podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę komandytową podatku CIT w proporcji do posiadanych przez siebie udziałów. Powyższe oznacza, iż na poziomie komplementariusza nie nastąpi podwójne opodatkowanie,
  • KOMANDYTARIUSZ (w najczęściej spotykanym modelu komandytariuszami w spółce komandytowej są osoby fizyczne) – zapłaci zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu uzyskanego z tytułu udziału w spółce komandytowej. Przy czym, komandytariuszowi będzie przysługiwało prawo zwolnienia w wysokości 50% uzyskanych przychodów z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, jednak nie więcej niż 60 tys. zł w roku podatkowym. Niestety, z tego zwolnienia nie będzie mógł skorzystać komandytariusz, który:
  • posiada co najmniej 5% udziałów w spółce będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  • jest członkiem zarządu komplementariusza tej spółki komandytowej, lub
  • jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem komplementariusza  tej spółki komandytowej.

Istnieje możliwość przesunięcia stosowania nowych zasad od dnia 01.05.2021 r.

Przepisy przejściowe pozwalają spółkom na podjęcie decyzji o wydłużeniu roku obrotowego do dnia 30.04.2021 r. i co za tym idzie możliwość stosowanie nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych dopiero od dnia 01.05.2021 r. W tym celu konieczne jest podjęcie do dnia 31.12.2020 r. przez wspólników spółki komandytowej stosownej uchwały wskazującej, iż nowe przepisy podatkowe będą stosowane do spółki komandytowej oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce dopiero od dnia 01.05.2021 r.