facebook

Zmiana właściwości organów podatkowych dla celów podatku VAT

Zmiana właściwości urzędu skarbowego dla celów podatku VAT od stycznia 2016 r.

Z dniem 1 stycznia zmianie ulegnie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Jest to istotna informacja dla podmiotów rozliczających ten podatek. Oznacza ona przede wszystkim to, iż od  1 stycznia 2016 r. niektórzy czynni podatnicy VAT, tj. ci którzy w obecnym stanie prawnym rozliczali podatek VAT w urzędzie skarbowym innym niż urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy czy miejsca zamieszkania będą musieli zmienić urząd skarbowy do którego kierują okresowe deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7k) i na rzecz którego odprowadzają podatek VAT.

Właściwość organów podatkowych przed zmianami (do końca 2015 r.).

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego wskazuje do którego urzędu podatnik składa deklaracje VAT (w treści deklaracji wskazuje się bowiem właściwy urząd skarbowy do którego druki mają trafić) i na rachunek bankowy jakiego urzędu należy odprowadzić podatek VAT.

Obowiązujące do końca 2015 r. przepisy (tj. art. 3 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) określały właściwość urzędu skarbowego dla celów rozliczania VAT wg. miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dopiero w przypadku gdy czynności te wykonywane były na terytorium objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwym był ten ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Niejednokrotnie oznaczało to w praktyce, iż przedsiębiorcy wykonujący działalność poza miejscem zamieszkania, czy poza miejscem siedziby spółki zmuszeni byli do rozliczania się w dwóch urzędach skarbowych, tj. dla celów podatku dochodowego odpowiednim urzędem był ten właściwy wg. miejsca zamieszkania podatnika (w przypadku osób fizycznych) czy siedziby (w przypadku np. spółek), zaś do celów  podatku VAT odpowiednim był ten właściwy wg. miejsca wykonywania czynności opodatkowanych (miejsca działalności).

Właściwość miejscowa organów podatkowych po zmianach (obowiązująca od 1 stycznia 2016 r).

W związku ze zmianą ustawy o VAT uchylającą art. 3 ust 1, (wprowadzoną ustawą  z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1649) właściwość organów podatkowych będzie co do zasady ustalana na zasadach ogólnych wynikających z Ordynacji podatkowej.

W praktyce oznacza to, iż właściwym dla celów rozliczania VAT będzie urząd skarbowy:

  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – urząd właściwy wg. miejsca zamieszkania (czyli ten sam cl dla podatku dochodowego),
  • dla pozostałych podatników – urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy krajowi, którzy dotychczas rozliczali podatek VAT  w urzędzie skarbowym innym niż ten właściwy ze względu na adres siedziby lub zamieszkania zobowiązani będą do składania deklaracji, czy korekty deklaracji za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem 1 stycznia 2016 r., w tym za ostatni okres rozliczeniowcy 2015 r. do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

Zatem, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pierwszą deklaracją VAT-7 lub VAT-7K składaną do nowego urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania będzie deklaracja styczniowa (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub deklaracja składana w I kwartale 2016 r. (w przypadku rozliczeń kwartalnych).

Ważną informację dla podatników stanowi ponadto fakt, iż zmiana właściwości organu podatkowego nastąpi z urzędu. Dla podatnika oznacza to tyle, iż w związku z nią nie mają żadnego obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R.