facebook

DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY

DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY – KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O WSPARCIE I JAK ZWIĘKSZYCH SWOJE SZANSĘ NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU !!!

Rok 2015 to czas, w którym powoli otwiera się worek z unijnymi pieniędzmi dedykowanymi polskim przedsiębiorcom, w szczególności tym mikro, małym i średnim. Ich w większości pozytywne doświadczenia związane z wykorzystaniem otrzymanych w okresie 2007 – 2013 dotacji traktowanych często jako tanie źródło pozyskania zewnętrznego kapitału dla sfinansowanie planowanych inwestycji zachęca ich do starania się o kolejne granty. Również inni, którzy nie mieli tyle szczęścia  w poprzedniej perspektywie finansowej co ich konkurenci, lub ją po prostu przespali nie chcą pozostać w tyle i również z niecierpliwością oczekują na unijne dotacje.

Przedsiębiorcy z Podkarpacia najbardziej oczekują na środki finansowe pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Tylko czy o te bezzwrotne dotacje będą mogli ubiegać się wszyscy zainteresowani?

Ważna współpraca firm z ośrodkami badawczo – rozwojowymi

Często do naszego Biura zgłaszają się przedsiębiorcy z pytaniem: czy otrzymają dotacje unijne na wymianę posiadanego, już przestarzałego parku maszynowego lub czy będą mogli sfinansować zakup brakujących im urządzeń? Oczywiście deklarują zatrudnienie nowych pracowników.

Niestety, w obecnej perspektywie finansowej UE takie projekty ograniczające się tylko do wymiany parku maszynowego, czy zmierzające wyłącznie do zwiększenia posiadanych mocy produkcyjnych nie mogą liczyć na dofinansowanie. Obecnie, bardzo duże znaczenie przy wydatkowaniu środków unijnych dla przedsiębiorców ma bowiem wzmacnianie ich konkurencyjności poprzez inwestycje w badania i innowacje i powiązanie nauki z gospodarką. Oznacza to, iż preferowane będą podmioty, które prowadzą prace badawczo – rozwojowe lub zlecają takie prace zewnętrznym jednostkom badawczo – rozwojowym.

Zatem, na otrzymanie dotacji przede wszystkim mogą liczyć te firmy, które planują realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań będących wynikiem prowadzonych prac badawczo- rozwojowych, tj. z otrzymanej dotacji zrefundowane zostaną koszty zakupu/wytworzenia środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do wdrożenia w życie wyników wcześniej prowadzonych prac B+R. Oczywiście prac badawczo-rozwojowych i związanych z nimi innowacji nie należy tylko utożsamiać z produktami wysokotechnologicznymi. Prace te mogą dotyczyć na prawdę każdego produktu czy usługi i być w zasięgu niemalże każdego przedsiębiorcy.

Ale, czy to oznacza, iż w tej kolejce po środki unijne jest miejsce dla „zwykłych” projektów inwestycyjnych polegających np. na zakupie linii produkcyjnej, czy budowie infrastruktury służącej produkcji czy świadczeniu usług, lecz nie będących wynikiem prowadzonych prac B+R?

Oczywiście takie projekty będą mogły liczyć na wsparcie pod warunkiem, iż będą dotyczyć wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. Zatem wsparciem mogą również zostać objęte projekty polegające na rozwoju/rozbudowie MŚP poprzez inwestycje w nowoczesne środki trwałe konieczne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług, niekoniecznie będących wynikiem prowadzonych prac B+R. Kategoria nowe produkty i usługi dotyczy działalności przedsiębiorstwa, zatem wymóg ten nie jest związany wyłącznie z produktami i usługami których nie ma na rynku.

Co może zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania ?

Dodatkowo, obok projektów polegających na wdrożeniu wyników wcześniej prowadzonych prac B+R większą szansę na otrzymanie bezzwrotnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego będą mieć projekty wpisujące się w premiowane dodatkowymi punktami obszary, tj.:

  • lokalizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej – to kryterium wyliczane będzie na podstawie danych statystycznych dot. liczby podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców (najbardziej premiowane będą projektu realizowana na obszarach poniżej 60 podmiotów gospodarki narodowej),
  • lokalizacja projektu na obszarach wiejskich w powiatach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa – to kryterium wyliczane będzie na podstawie danych statystycznych,
  • przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu – większą szanse na dofinansowanie będą miały projekty, w wyniku których nastąpi wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o co najmniej 1 etat (w przypadku średniego przedsiębiorcy – 3 etaty),
  • zgodność projektu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami – większą szansę na otrzymanie dotacji będą miały projekty wpisujące się w tzw. regionalne inteligentne specjalizacje określone  w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), która została przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 25 maja 2015 r. Uchwałą nr IX/167/15. Są to następujące obszary: lotnictwo i kosmonautyka, poprawa jakości życia oraz informacja i telekomunikacja,
  • udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej – dodatkowo premiowane będą te firmy, które w zakresie działalności gospodarczej zbieżnej z przedmiotem projektu od co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą udokumentowaną współpracę w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego czy izbie gospodarczej.