facebook

BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY !!!

W związku z licznie kierowanymi do nas pytaniami dot. możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej przez osoby pracujące na etacie wyjaśniamy co następuje:

Niestety, w latach 2015-2020 osoby zatrudnione, które dodatkowo chciałyby dorobić sobie do pensji zakładając własną firmę nie mogą liczyć na bezzwrotne dotacje na ten cel ze środków UE.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacje) jako instrument rynku pracy mający przede wszystkim na celu aktywizację osób biernych zawodowo skierowane są dla osób bezrobotnych. O wsparcie to mogą ubiegać dwie grupy osób bezrobotnych, tj.:

  • osoby bezrobotne w wieku do 29 roku życia,
  • osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia.

Osoby bezrobotne do 29 roku życia

Osoby bezrobotne w wieku do 29 roku życia środki mogą starać się o środki na założenie własnej firmy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. O środki te mogą się starać zarówno osoby zarejestrowane w urzędzie pracy (poszukujące pracy), bierne zawodowo, jak i osoby niepracujące nie zarejestrowane w urzędzie pracy. Wnioski wraz z biznesplanami zawierającymi pomysł na nową firmę należy składać w odpowiednich terminach (zgodnie z ogłaszanymi naborami wniosków) w specjalnie w tym celu wyłonionych instytucjach tj. urzędach pracy lub innych podmiotach (np. stowarzyszenia, instytucje rynku pracy).

Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia

Osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia środki mogą starać się o środki na założenie własnej firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. O środki te mogą się starać osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne.

Wnioski wraz z biznesplanami zawierającymi pomysł na nową firmę należy składać w odpowiednich terminach (zgodnie z ogłaszanymi naborami wniosków) w specjalnie w tym celu wyłonionych instytucjach tj. urzędach pracy lub innych podmiotach (np. stowarzyszenia).

Dla obu ww. grup osób bezrobotnych maksymalna kwota dotacji wynosi około 22 000 zł   (6-krotność miesięcznego wynagrodzenia). Oprócz bezzwrotnej dotacji można również starać się o jakże cenne wsparcie pomostowe.