facebook

Projekt SZOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przyjęty !!!

W dniu 21 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zawierający szczegółowy opis osi priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 – zakres EFRR).

Przyjęty projekt został podany do wiadomości publicznej, celem zapoznania się z jego treścią przez partnerów społecznych, którzy mogą w terminie do dnia 4 sierpnia 2015 r. przesyłać  ewentualne uwagi, opinie, wnioski i propozycje zmian do niniejszego dokumentu.

Przyjęcie ostatecznej wersji tego dokumentu otworzy drogę do pierwszych konkursów, które wstępnie planowane są na IV kwartał tego roku. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach RPO WP zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Serwisie Internetowym Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego www.rpo.podkarpackie.pl