facebook

Dotacje unijne

Postępująca globalizacja oraz rosnąca konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania biznesu. Fundusze europejskie stanowią zatem ogromną szansę na budowanie wartości i wzrost konkurencyjności firm, z której warto skorzystać. Dzięki dofinansowaniu unijnemu można wdrożyć wiele działań rozwojowych, w tym innowacyjnych produktów oraz usług zwiększających efektywność funkcjonowania firmy. Wciąż jednak istotną barierą pozyskiwania środków unijnych pozostają skomplikowane procedury związane z aplikowaniem oraz późniejszym rozliczeniem otrzymanych dotacji. Likwidujemy istniejące bariery i ułatwiamy dostęp do dofinansowania unijnego planowanych przedsięwzięć. Dzięki współpracy z nami fundusze europejskiego pozostaną w zasięgu ręki. Realizujemy projekty finansowane przede wszystkim w ramach:
 • Regionalnych programów operacyjnych (RPO),
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ),
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój (WER)
Celem Biura jest udzielenie naszym Klientom kompleksowego wsparcia w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju już prowadzonych lub utworzeniu planowanych biznesów.  Ofertę kierujemy głównie do podmiotów gospodarczych zainteresowanych pozyskaniem dofinansowanie na realizację projektów:
 • inwestycyjnych,
 • badawczo – rozwojowych,
 • typu start – up,
 • doradczo – szkoleniowych,
 • promocyjnych (targi wystawiennicze).
Wspieramy również jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, spółki komunalne, parafie, organizacje pozarządowe w zak­re­sie po­zys­ki­wa­nia środ­ków na bie­żącą dzia­łal­ność statutową.   Skuteczne pozyskanie oraz późniejsze prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji unijnej jest procesem wymagającym znajomości wielu aktów prawnych, procedur, instrukcji, wytycznych regulujących te kwestie. Mając tego świadomość swoim Klientom w zależności od potrzeb oferujemy różne formy współpracy: KOMPLEKSOWA OFERTA OBEJMUJE: Analiza pomysłu i dobór właściwych źródeł finansowania:
 • rozpoznanie oczekiwań i potrzeb rozwojowych Klienta i rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań inwestycyjnych,
 • analiza potencjału Klienta w aplikowaniu o środki unijne,
 • weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych możliwych źródeł finansowania i wskazanie optymalnym możliwości ich sfinansowania,
 • dobór optymalnych źródeł sfinansowania planowanej inwestycji z uwzględnieniem harmonogramów naboru wniosków ,
 • realna ocena szans pozyskania dofinansowania i propozycja rozwiązań alternatywnych,
  Ustalenie koncepcji projektu:
 • dopasowanie ram projektu do wymogów konkretnego programu pomocowego,
 • analiza kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 • opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego i montażu finansowego projektu,
 • określenie wskaźników projektu,
 • matryca logiczna,
 • doradztwo i pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, w tym: dokumentacja budowlane, zgodny, opinie, promesy kredytowe, itp.,
Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej:
 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
 • opracowanie biznes planu / studium wykonalności projektu,
 • skompletowanie i złożenie kompletnej dokumentacji konkursowej,
 • wykonanie ewentualnych poprawek i korekt wskazanych przez instytucję udzielającą wsparcia,
Obsługa projektu:
 • prowadzenie w imieniu Klienta komunikacji z instytucją udzielającą wsparcia,
 • przygotowywanie zmian do projektu i opracowanie dokumentacji niezbędnej do aneksowania umowy o dofinansowanie,
 • doradztwo w zakresie ponoszenia wydatków przy zastosowaniu wymaganych procedur udzielenia zamówień,
 • przygotowanie wniosków o płatność,
 • doradztwo w zakresie dostosowania stosowanych ewidencji księgowych i polityki rachunkowości do wymogów programu pomocowego,
 • bieżąca ocena prawidłowości realizacji projektu w zakresie zgodności z umową o dofinansowanie oraz przepisami UE i krajowymi,
Rozliczenie projektu:
 • opracowanie wniosku o płatność końcową,
 • monitoring i pomiar osiągnięcia wskaźników realizacji projektu,
 • przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej i rozliczeniowej w terminach oraz formie zgodnej z wymogami programu,
Przygotowanie projektu do kontroli:
 • analiza prawidłowości i kompletności zgromadzonej dokumentacji,
 • wewnętrzny audyt zrealizowanego projektu mający na celu przygotowanie do planowanej kontroli,
 • przygotowanie personelu Klienta do kontroli projektu,
 • wsparcie w trakcie wizyty kontrolnej instytucji udzielającej dofinansowania,
 • udział w ewentualnych procedurach odwoławczych.
Właściwe przygotowanie projektu oraz zespołu projektowego do kontroli niejednokrotnie umożliwia uniknięcie dotkliwych korekt finansowych, dlatego przed każdą kontrolą instytucji udzielającej dofinansowania warto skorzystać z usług doświadczonej w tym zakresie firmy konsultingowej.  

                     WYRÓŻNIA NAS:

 • Wieloletnie doświadczenie poparte wysoką skutecznością pozyskania dotacji
 • Informacja o wszystkich dostępnych funduszach w jednym miejscu
 • Rzetelna ocena możliwości pozyskania dofinansowania
 • Profesjonalna pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu projektu
 • Audyty realizowanych projektów mające na celu przygotowanie projektu do planowanej kontroli
 

TWORZYMY OPTYMALNE ROZWIĄZANIA DLA ROZWOJU BIZNESU