facebook

Kredyt na innowacje technologiczne – nabór wniosków

Od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. prowadzony będzie  nabór wniosków o przyznanie dofinansowania projektów w ramach działania 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Na czym polega ten instrument wsparcia?

Kredyt na innowacje technologiczne (dawniej zwany kredytem technologicznym) jest to instrument o mieszanym charakterze, polegający na połączeniu kredytu bankowego z dotacją. Jednak, pojęcie KREDYT może być tutaj mylące, gdyż konstrukcja tego instrumentu polegająca na połączeniu kredytu bankowego z dotacją przybiera postać jedynie formalną, proceduralną.  Skutkowo, dla przedsiębiorcy będzie w większości stanowić bezzwrotne dofinansowanie realizowanego projektu (w postaci tzw. premii technologicznej). Zatem, od popularnej wśród przedsiębiorców formy wsparcia jaką są bezzwrotne dotacje instrument ten różni się  inną konstrukcją jego pozyskiwania.

 Procedura pozyskiwania kredytu na innowacje technologiczne:

Firma planująca pozyskać dofinansowanie inwestycji technologicznej zaczyna proces aplikacyjny, nie od złożenia wniosku o dofinansowanie jak to ma miejsce w przypadku dotacji, lecz składa do banku komercyjnego (lista banków znajduje się na stornie BGK) wniosek o przyznanie kredytu technologicznego. Po weryfikacji inwestycji pod kątem wykonalności ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej bank komercyjny wystawia promesą kredytową lub zawiera z firmą warunkowa umowę kredytową.  Po uzyskaniu tych dokumentów, przedsiębiorca w ogłoszonym terminie naborów wniosków składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę o kredyt technologiczny, zaś z BGK umowę            o dofinansowanie projektu (o tzw. premię technologiczną).  Następnie, przyznanym przez BGK dofinansowaniem projektu (premią technologiczną) spłacany jest kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym (część kapitałowa kredytu).

Zatem, w praktyce wygląda to tak, że banki komercyjne weryfikują inwestycje pod kątem wykonalności ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej oraz udzielają kredytu na realizację inwestycji technologicznej, a BGK w przypadku innowacyjnych projektów zapewnia spłatę części tego zaciągniętego kredytu.

 Na co może być przeznaczone wsparcie?

Podstawowe warunki uzyskania tego wsparcia są dwa – przedsiębiorstwo powinno być małe lub średnie, a technologia – innowacyjna. Wsparcie przeznaczone może być na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Do kosztów kwalifikowanych, mogących zostać objętych dofinansowaniem  mogą należeć wydatki poniesione na:

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego,

2) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

3) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych oraz używanych środków trwałych,

4) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

5) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

6) zakup usług doradczych: studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne.

Należy tutaj pamiętać, iż że przedsiębiorcy kredytem technologicznym mogą sfinansować zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii nie zaś zawierającego w sobie tę technologię. Czyli sam zakup innowacyjnego urządzenia, w którym nową technologię zastosował jej producent nie wystarczy do ubiegania się o wsparcie. Można kupić standardowe urządzenia, ale należy wdrożyć własną/zakupioną nową technologię – np. na tych urządzeniach wykonywać nowe produkty, w których zastosujemy innowacyjne rozwiązania.

Jaka wielkość pomocy?

Dofinansowanie od BGK w postaci premii technologicznej, w przypadku projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego wynieść może 70 % w przypadku mikro i małych oraz 60 %  w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Całość premii technologicznej nie może przekroczyć kwoty 6 mln. złotych.

Należy mieć na uwadze fakt, że rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej może nastąpić po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego, a inwestycja musi być utrzymywana przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia (na obszarze, na którym została zrealizowana), pod rygorem zwrotu wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami.

Zatem, w przypadku kredytów na innowacje technologiczne nie taki diabeł straszny jak go malują !!!

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na swoje projekty inwestycyjne w zakresie kredytów na innowacje technologiczne zapraszamy do współpracy.

Tel. 539 360 605

Mail: biuro@optymalni.rzeszow.pl