facebook

Dotacje dla firm – BONY NA INNOWACJE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw – 80 % wydatków kwalifikowanych, w przypadku średniego przedsiębiorcy – 70 % wydatków kwalifikowanych.

Więcej informacji na stronie: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialania-2-3-2-w-2015-r

Warto skorzystać z tej okazji, i być przed konkurencją !!!

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE POZYSKANIEM DOTACJI FIRMY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.